Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společně k digitálnímu stavebnímu řízení a Stavebnictví 4.0

Úterý, 25 Srpen 2020 10:18

Tags: BIM | Čas | ČKA | ČKAIT | Digitalizace | Stavebnictví | Stavebnictví 4.0

 5074684Da­to­vý stan­dard sta­veb je jed­ním z pi­lí­řů di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a kro­mě ji­né­ho ote­ví­rá i cestu k di­gi­tál­ní­mu sta­veb­ní­mu ří­ze­ní. Umož­ní totiž všem sta­veb­ním pro­fe­sím během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by pra­co­vat s di­gi­tál­ní­mi daty, zejmé­na s in­for­mač­ním mo­de­lem stav­by. Dvě klí­čo­vé pro­fes­ní or­ga­ni­za­ce v oboru sta­veb­nic­tví – Česká ko­mo­ra au­to­ri­zo­va­ných in­že­ný­ru a tech­ni­ků čin­ných ve vý­stav­bě (ČKAIT) a Česká ko­mo­ra ar­chi­tek­tů (ČKA) – uza­vře­ly 13. srpna 2020 spo­leč­ně s Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du a Čes­kou agen­tu­rou pro stan­dar­di­za­ci Me­mo­ran­dum o spo­lu­prá­ci na pří­pra­vě da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb.

Na zá­kla­dě této do­ho­dy vznik­ne ex­pert­ní sku­pi­na. Ta bude mít sedm členů, tři budou za­stu­po­vat ČKAIT, dva ČKA a dva ČAS. Úko­lem ex­pert­ní sku­pi­ny bude vy­tvo­řit sadu tak zva­ných da­to­vých ša­b­lon pro Da­to­vý stan­dard sta­veb (DSS) v ra­ných fá­zích ži­vot­ní­ho cyklu sta­veb a čás­teč­ně i je­jich obsah. Vý­stup­ní da­to­vé ša­b­lo­ny a v nich ob­sa­že­né vlast­nos­ti pak budou de­fi­no­vat struk­tu­ru dat ve for­má­tu IFC, který je, coby je­di­ný, ploš­ně po­u­ží­va­ný ote­vře­ný for­mát ne­psa­ným stan­dar­dem pro sta­veb­ní data. Práci na této části DSS by měla ex­pert­ní sku­pi­na do­kon­čit do 30. lis­to­pa­du 2020, v příš­tím roce pak budou vý­sled­ky její práce vy­u­ži­ty při dal­ším roz­ší­ře­ní a úpra­vách DSS podle po­ža­dav­ků při­pra­vo­va­né­ho di­gi­tál­ní­ho sta­veb­ní­ho ří­ze­ní a pří­pad­ně i podle bu­dou­cích změn sou­vi­se­jí­cích s při­pra­vo­va­nou re­ko­di­fi­ka­ci sta­veb­ní­ho práva.

Da­to­vý stan­dard sta­veb za­jis­tí tak zva­nou in­te­ro­pe­ra­bi­li­tu dat, tzn. že všech­ny sta­veb­ní pro­fe­se a ná­sled­ně i správ­ci vy­bu­do­va­né­ho ma­jet­ku budou moci po celou dobu ži­vot­ní­ho cyklu stav­by pra­co­vat se stej­ný­mi di­gi­tál­ní­mi daty v pro­stře­dí, na které jsou zvyklí. To při­ne­se vý­znam­nou úspo­ru času i větší efek­ti­vi­tu při práci s di­gi­tál­ní­mi daty.

DSS de­fi­nu­je zejmé­na struk­tu­ru dat. Kromě toho ale spe­ci­fi­ku­je i ob­vyk­lý roz­sah dat, ur­če­ný plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, tech­nic­ký­mi nor­ma­mi a re­le­vant­ní­mi po­ža­dav­ky praxe pro ur­či­tý účel je­jich za­mýš­le­né­ho užití. Každý da­to­vý ob­jekt v rámci in­for­mač­ní­ho mo­de­lu stav­by má pro daný účel svoji da­to­vou ša­b­lo­nu. Ta ur­ču­je, jaké in­for­ma­ce jsou pro jeho popis po­tře­ba a jaké vlast­nos­ti jej de­fi­nu­jí. Da­to­vým ob­jek­tem v rámci in­for­mač­ní­ho mo­de­lu stav­by mohou být jak sta­veb­ní prvky (to zna­me­ná na­pří­klad okno nebo dveře), tak také pro­sto­ry nebo kon­strukč­ní celky a tech­nic­ké či funkč­ní sys­témy (na­pří­klad vzdu­cho­tech­ni­ka nebo různé bez­peč­nost­ní sys­témy). Da­to­vý stan­dard sta­veb od­stra­ní nut­nost vy­tvá­řet různé ša­b­lo­ny pro různé pro­fe­se či ná­stro­je. Bude sta­čit je vy­tvo­řit pouze jed­nou, pro­to­že – díky stan­dar­di­zo­va­né struk­tu­ře – je bude možné vy­u­ží­vat ve všech pro­gra­mech po­u­ží­va­ných růz­ný­mi pro­fe­se­mi. Může jít o CAD ná­stro­je, po­ptáv­ko­vé sys­témy, roz­počto­vé sys­témy, sys­témy pro sprá­vu budov a tak po­dob­ně. To zna­me­ná zjed­no­du­še­ní práce pro všech­ny a hlav­ně – z dlou­ho­do­bé­ho hle­dis­ka o od­stra­ně­ní ne­e­fek­ti­vi­ty při práci s in­for­ma­ce­mi o stav­bách.

Kdo­ko­li během ce­lé­ho ži­vot­ní­ho pro­ce­su stav­by bude mít v bu­douc­nu k dis­po­zi­ci po­třeb­ná data na ně­ko­lik klik­nu­tí myší. Da­to­vé ša­b­lo­ny tak na­pří­klad umož­ní jed­no­du­še při­pra­vit dů­le­ži­té in­for­ma­ce pro pro­ces di­gi­tál­ní­ho sta­veb­ní­ho ří­ze­ní. Sta­veb­ní úřad včet­ně do­tče­ných or­gá­nů budou moci před­klá­da­né in­for­ma­ce mno­hem efek­tiv­ně­ji pro­jít a vy­hod­no­tit. Poz­dě­ji pak pří­pad­ně i vi­zu­a­li­zo­vat v di­gi­tál­ním in­for­mač­ním mo­de­lu stav­by. Účast­ní­ci Me­mo­ran­da o spo­lu­prá­ci při pří­pra­vě Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb se do­hod­li, že obsah da­to­vých ša­b­lon a je­jich struk­tu­ra bude v prin­ci­pi­ál­ním sou­la­du s nově vy­da­ný­mi a při­pra­vo­va­ný­mi tech­nic­ký­mi nor­ma­mi ČSN EN ISO 23386 a EN ISO 23387, tak aby mohly být efek­tiv­ně sdí­le­ny i v rámci pře­shra­nič­ní spo­lu­prá­ce. Dal­ším vý­stu­pem ex­pert­ní sku­pi­ny bude i část ter­mi­no­lo­gic­ké­ho slov­ní­ku sou­vi­se­jí­cí s uží­vá­ním Da­to­vé­ho stan­dar­du sta­veb.

Stra­ny Me­mo­ran­da se zá­ro­veň do­hod­ly, že spo­lu­prá­ce bude po­kra­čo­vat dlou­ho­do­bě a v dal­ších le­tech mohou být na zá­kla­dě to­ho­to me­mo­ran­da vy­tvá­ře­ny další ex­pert­ní sku­pi­ny, tak aby se po­da­ři­lo do­sáh­nout spo­leč­né­ho cíle – di­gi­ta­li­zo­va­né­ho čes­ké­ho sta­veb­nic­tví a fé­ro­vé­ho za­dá­vá­ní ve­řej­ných sta­veb­ních za­ká­zek, efek­tiv­ní­ho pro­ce­su pří­pra­vy sta­veb­ní­ho zá­mě­ru, pro­vá­dě­ní stav­by i je­jí­ho dlou­ho­do­bé­ho pro­vo­zo­vá­ní.


Mohlo by vás zajímat: