Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Budoucnost komerčních dronů na AirWorks 2020 podle DJI

Středa, 26 Srpen 2020 12:04

Tags: DJI | Drony | GIS | LiDAR | SDK | Shell

DJI komercni dron-2035Spo­leč­nost DJI v úterý 25. srpna 2020 na páté vý­roč­ní kon­fe­ren­ci Air­Works od­ha­li­la nové sen­zo­ro­vé sys­témy a in­te­gra­ci dat pro své pro­fe­si­o­nál­ní plat­for­my dronů, pro­to­že glo­bál­ní pan­de­mie ko­ro­na­vi­ru po­bí­zí k masiv­ní­mu při­je­tí tech­no­lo­gie dronů pro úkoly, které musí být nyní pro­vá­dě­ny na dálku. V on-line pre­zen­ta­cích Ai­rWorks uka­zo­va­li před­ní zá­kaz­ní­ci a part­ne­ři DJI – Shell, Sou­thern Ma­na­tee Fire & Re­scue, FLIR Sys­tems apod. – jak tech­no­lo­gie dronů umož­ni­la lidem a pod­ni­kům být v době COVID-19 pruž­něj­ší a po­má­ha­la jim sle­do­vat nové ná­ro­ky na so­ci­ál­ní a fy­zic­ké distan­co­vá­ní při ros­tou­cí po­tře­bě kri­tic­kých slu­žeb, např. pomocí bez­kon­takt­ní kon­t­ro­ly pro­vá­dě­né drony.

Ve­de­ní spo­leč­nos­ti DJI po­drob­ně před­sta­vi­lo svou vizi o bu­douc­nos­ti tech­no­lo­gie DJI a o tom, jak může ko­merč­ní eko­sys­tém dronů těžit z no­vých tech­nic­kých úspě­chů. Drony DJI budou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro in­te­gra­ci do před­ních ge­o­prosto­ro­vých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS) a budou vy­ba­ve­ny no­vý­mi sen­zo­ry, které umož­ní vy­tvo­ře­ní přes­ných di­gi­tál­ních dvoj­čat, která přes­ně re­pre­zen­tu­jí sku­teč­ný svět. Soft­wa­ro­vé ná­stro­je pro vý­vo­já­ře a vý­vo­jo­vé ná­stro­je spo­leč­nos­ti DJI jsou navíc stále ro­bust­něj­ší, aby pod­po­ro­va­ly per­spek­tiv­ní le­to­vé ope­ra­ce a apli­ka­ce spe­ci­fic­ké pro dané od­vět­ví.
Sou­čás­tí těch­to klí­čo­vých vy­lep­še­ní jsou nová part­ner­ství a pro­duk­to­vé funk­ce:

  • Dro­no­vé LiDAR sen­zo­ry – DJI in­ves­tu­je přímo do lidar tech­no­lo­gie pro­střed­nic­tvím svého ote­vře­né­ho ino­vač­ní­ho pro­gra­mu, který se zro­dil v Livox Tech­no­lo­gy Com­pa­ny. Nový lehký lidar sen­zor Avia od Li­vo­xu s hmot­nos­tí 498 gramů je kom­pakt­ní, efek­tiv­ní a s mož­nos­tí při­po­je­ní přímo k ro­bo­tům řady DJI Ma­t­ri­ce 200 a Ma­t­ri­ce 300, což umož­ňu­je vy­so­ce přes­né 3D le­tec­ké ma­po­vá­ní. De­te­ku­je vzdá­le­nos­ti v roz­sa­hu až 460 metrů, po­ři­zu­je mrač­na bodů s vy­so­kou hus­to­tou a pod­po­ru­je až tři ná­vra­ty. Toto ce­no­vě do­stup­né a šká­lo­va­tel­né li­da­ro­vé ře­še­ní roz­ší­ří vy­u­ži­tí i za hra­ni­ce ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství a sta­veb­nic­tví (AEC) a ote­vře nové cesty pro od­bor­ní­ky v ob­las­ti ve­řej­né bez­peč­nos­ti, re­vi­zo­ry in­že­nýr­ských sítí a další.
  • In­te­gra­ce GIS – DJI 25. srpna také ozná­mi­la part­ner­ství s Esri k po­sky­to­vá­ní vy­spě­lých pod­ni­ko­vých ře­še­ní pro sdí­le­nou uži­va­tel­skou zá­klad­nu. Pro­střed­nic­tvím přímé in­te­gra­ce mezi hard­warem DJI a Esri Site Scan for Ar­c­GIS budou obě firmy po­kra­čo­vat ve spo­leč­ném vý­vo­ji vy­so­ce in­te­gro­va­ných ře­še­ní pro AEC, vý­stav­bu měst, ve­řej­nou bez­peč­nost a ener­ge­tic­ký prů­my­sl.
  • Nová plat­for­ma pro sprá­vu misí – soft­ware DJI Fli­gh­tHub se bude vy­ví­jet z ná­stro­je pro sprá­vu dro­no­vé­ho parku a pi­lo­tů do kom­plex­ní plat­for­my pro sprá­vu misí, za­mě­ře­né na le­to­vé ope­ra­ce. Pro­střed­nic­tvím no­vé­ho sys­té­mu budou drony po­sky­to­vat živá data na vy­lep­še­ném sku­teč­ném mo­de­lu pro lepší ko­or­di­na­ci mezi te­rén­ní­mi ope­rá­to­ry a ve­li­tel­ský­mi cen­t­ry.
  • Nové ná­stro­je pro vý­vo­já­ře – S 20 ti­sí­ci ak­tiv­ní­mi vý­vo­já­ři a více než 1000 pu­b­li­ko­va­ný­mi apli­ka­ce­mi kom­pa­ti­bil­ní­mi s DJI drony ozná­mi­la spo­leč­nost DJI vy­lep­še­ní své sady pro vývoj soft­wa­ru (SDK), které vý­vo­já­řům tře­tích stran umož­ní vy­tvá­řet apli­ka­ce spe­ci­fic­ké pro dané od­vět­ví, po­sky­tu­jící větší pří­stup k DJI zdro­jům a zkou­má­ní a tes­to­vá­ní no­vých metod spo­lu­prá­ce. Nová sada UX SDK od DJI mění způ­sob, jakým vý­vo­já­ři a pod­ni­ky vzá­jem­ně intera­gu­jí s DJI soft­warem, a dává jim větší kon­t­ro­lu nad je­jich DJI dro­no­vým par­kem – umož­ňu­je jim splňovat přís­né bez­peč­nost­ní po­ža­dav­ky a do­dá­vat je­di­neč­ný in­te­gro­va­ný soft­ware, spl­ňu­jící nej­ná­roč­něj­ší pod­ni­ko­vé po­ža­dav­ky.

V prů­bě­hu kon­fe­ren­ce (25.–28. 8. 2020) před­ní part­ne­ři a zá­kaz­ní­ci spo­leč­nos­ti DJI upo­zorňijí na své je­di­neč­né pří­stu­py k in­te­gra­ci a ino­va­ci tech­no­lo­gie dronů, aby po­moh­li or­ga­ni­za­cím ušet­řit čas a pe­ní­ze a zvý­šit bez­peč­nost pra­cov­ní­ků.

  • FLIR Sys­tems před­sta­vi­la FLIR Vue TZ20, první du­ál­ní snímač tepelných dat (Payload) v oboru pro malé UAS plat­for­my. Vue TZ20, vy­vi­nu­tý na Pa­y­lo­ad SDK firmy DJI, je kom­pa­ti­bil­ní s drony DJI Ma­t­ri­ce 200 a Ma­t­ri­ce 300 a je vy­ba­ven ši­ro­kým 95stupňovým a úzkým 18stupňovým zor­ným polem FLIR Boson, což umožňuje pi­lo­tům dronů lépe udr­žo­vat plné vní­má­ní le­to­vé si­tu­a­ce při za­cho­vá­ní za­mě­ře­ní na je­jich cíl.
  • Shell Deer Park se stal part­ne­rem pro vývoj DJI ře­še­ní a před­ve­dl, jak se drony DJI po­u­ží­va­jí ve vý­rob­ním kom­ple­xu Shell Deer Park pro kri­zo­vé kon­t­ro­ly a re­ak­ce na nou­zo­vé ope­ra­ce.
  • Sou­thern Ma­na­tee Fire & Re­scue před­ved­la své ve­dou­cí po­sta­ve­ní v ko­mu­ni­tě hasi­čů, při za­jiš­tě­ní bez­pe­čí zá­chra­ná­řů během zá­sa­hů u in­ci­den­tů s ne­bez­peč­ným ma­te­ri­á­lem pro­střed­nic­tvím dro­no­vé tech­no­lo­gie DJI Ma­t­ri­ce 300.

Mohlo by vás zajímat: