Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SIMULIA Virtual Tech Days – Elektromagnetismus

Čtvrtek, 27 Srpen 2020 10:30

Tags: Dassault Systemès | Semináře | Simulace | SIMULIA | Tech Days | Virtuální | Vzdělávání

Simulia Virtual Tech Days 2020-2035Dassault Systèmes zve na sérii vir­tu­ál­ních se­mi­ná­řů ve dnech 31. srpna až 4. září 2020. Trend vý­vo­je pro­duk­tů, které jsou lepší, rych­le­ji na trhu a lev­něj­ší se v hos­po­dář­sky ob­tíž­ných do­bách dra­ma­tic­ky zvy­šu­je. Mnoho ma­na­že­rů čelí pro­ti­chůd­ným cílům, jako jsou krát­ko­do­bé úspo­ry pro­voz­ních ná­kla­dů (OPEX), stej­ný nebo do­kon­ce větší objem práce za krat­ší dobu, či ná­růst ino­va­ce pro do­sa­že­ní lep­ších pro­duk­to­vých pa­ra­me­t­rů KPI (Key Per­for­man­ce In­di­ca­tor). Po­u­ži­tí si­mu­la­ce ve vý­vo­jo­vém pro­ce­su pro­ka­za­tel­ně po­má­há do­sa­ho­vat lep­ších KPI pa­ra­me­t­rů pro­duk­tů a je dobře za­ve­de­no v mnoha spo­leč­nos­tech.

Ne­hle­dě na to, je-li téma si­mu­la­ce pro vás no­vin­kou nebo už tuhle tech­no­lo­gii po­u­ží­vá­te, stojí za to po­dí­vat se na nej­lep­ší ře­še­ní ve své třídě. Na­bíd­ne je týden tech­nic­ké­ho ob­sa­hu pro různé elek­tro­mag­ne­tic­ké apli­ka­ce, kde vám mohou před­ve­de­ná ře­še­ní po­mo­ci. Po­dí­vej­te se na pro­gram, vy­ber­te té­ma­ta, která jsou pro vás re­le­vant­ní, a při­poj­te se vir­tu­ál­ně na Si­mu­lia Tech Days.

Pro­gram:
31. 8. 2020: An­té­ny
 1. 9. 2020: Mi­k­ro­vln­né kom­po­nen­ty
 2. 9. 2020: EMC – Elek­tro­mag­ne­tic­ká kom­pa­ti­bi­li­ta
 3. 9. 2020: EDA – Návrh elek­tro­ni­ky a au­to­ma­ti­za­ce
 4. 9. 2020: Níz­ko­frekvenč­ní apli­ka­ce – Spe­ci­ál­ní za­mě­ře­ní na E-Ma­chi­nes

Všech­ny pre­zen­ta­ce budou před­ná­še­ny spe­ci­a­lis­ty Das­sault Sys­tè­mes v an­g­lic­kém ja­zy­ce.

Zjis­tě­te více a za­re­gis­truj­te se

 

 


Mohlo by vás zajímat: