Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář o ESPRIT Expressions je nyní na vyžádání

Středa, 02 Září 2020 12:07

Tags: DP Technology | ESPRIT | Expressions | Obrábění | Webinar

ESPRIT Expressions-2036Živý webi­nář spo­leč­nos­ti DP Tech­no­lo­gy o ESPRIT Ex­pres­si­ons pro­bě­hl 27. srpna 2020. Pokud jste jej zmeš­ka­li nebo si jej chce­te znovu pro­hléd­nout, máte nyní mož­nost zhléd­nu­tí na vy­žá­dá­ní. Po­dí­vej­te se po­drob­ně na Ex­pres­si­ons v ESPRI­Tu. Od stan­dar­di­za­ce osvěd­če­ných po­stu­pů až po úpl­nou au­to­ma­ti­za­ci roz­vi­nu­tí dráhy ná­stro­je Ex­pres­si­ons zá­sad­ně mění za­ve­de­né po­stu­py a mnoho vý­kon­ných funk­cí, které od­li­šu­jí ESPRIT od kon­ku­ren­ce.

Webi­nář před­sta­vu­je, jak vklá­dat kme­no­vé zna­los­ti spo­leč­nos­ti do ja­ké­ho­ko­liv tech­no­lo­gic­ké­ho po­stu­pu v ESPRI­Tu. Do­sáh­ne­te jas­né­ho po­cho­pe­ní Ex­pres­si­on ja­zy­ka a po­zná­te ná­stro­je, které po­cho­pe­ní usnad­ňují. Uvi­dí­te také pří­kla­dy ši­ro­ké škály Ex­pres­si­ons, které mů­že­te začít hned po­u­ží­vat.
Registrujte se a po­dí­vej­te se po­drob­ně na ESPRIT Ex­pres­si­ons.

 
 

Mohlo by vás zajímat: