Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak prezentovat své produkty v rozšířené realitě

Pátek, 11 Září 2020 09:58

Tags: CAD Schröer | i4 AUGMENTED REVIEW | Prohlížeč | Rozšířená realita | Zdarma

i4 Augmented Review-2037Ome­ze­né ná­vštěvy zá­kaz­ní­ků a ne­ob­vyk­lé udá­los­ti zne­snadňují v sou­čas­né době mnoha spo­leč­nos­tem pre­zen­to­vat své vý­rob­ky zá­kaz­ní­kům. Apli­ka­ce i4 Aug­men­ted Re­view firmy CAD Schroer byla vy­tvo­ře­na právě k pře­ko­ná­ní to­ho­to pro­blé­mu. Vý­ho­da spo­čí­vá v roz­ší­ře­ní re­a­li­ty. S touto Aug­men­ted Re­a­li­ty (AR) pro­hlí­že­cí apli­ka­cí lze v roz­ší­ře­né re­a­li­tě pů­so­bi­vě pre­zen­to­vat mo­de­ly 3D pro­duk­tů. Tato tech­no­lo­gie je zvláš­tě uži­teč­ná pro před­vá­dě­ní pro­duk­tů a stro­jů, které by jinak ne­moh­ly být pre­zen­to­vá­ny kvůli je­jich ve­li­kos­ti a po­va­ze. Hlav­ní vý­ho­dou AR je, že ji lze u zá­kaz­ní­ka po­u­ží­vat pouze se smart­pho­nem nebo table­tem.

AR lze do­kon­ce po­u­žít k vir­tu­ál­ní­mu pro­hlí­že­ní a pro­chá­ze­ní vnitř­ní­ho fun­go­vá­ní pro­duk­tu v re­ál­ném mě­řít­ku. Není třeba, aby byl pří­to­men sku­teč­ný pro­dukt.

Bez­plat­ný pro­hlí­žeč AR pro za­čá­teč­ní­ky

Bez­plat­ná verze apli­ka­ce i4 Aug­men­ted Re­view umožňuje pro­hlí­žet 3D mo­de­ly ve for­má­tu FBX nebo OBJ v AR. Stačí zko­pí­ro­vat sou­bo­ry mo­de­lu FBX nebo OBJ do slož­ky i4 Aug­men­ted Re­view na kom­pa­ti­bil­ním smart­pho­nu nebo table­tu. Po­mo­cí apli­ka­ce pak mů­že­te umís­tit své mo­de­ly na po­ža­do­va­né místo v re­ál­ném světě a zob­ra­zit je v plném roz­sa­hu v AR.

PRO verze pro větší mo­de­ly a další in­for­ma­ce

Bez­plat­ná verze i4 Aug­men­ted Re­view pod­po­ru­je 3D mo­de­ly až do 4 MB pro sou­bo­ry FBX a 7 MB pro sou­bo­ry OBJ. Větší mo­de­lo­vé sou­bo­ry lze otevřít ve verzi PRO. V té je možno také zob­ra­zit další in­for­ma­ce o mo­de­lech (např. sou­bo­ry PDF nebo videa). S apli­ka­cí i4 Aug­men­ted Re­view mů­že­te za­jis­tit, aby váš zá­kaz­ník ob­dr­žel pů­so­bi­vou pre­zen­ta­ci pro­duk­tu i bez sku­teč­né­ho pro­duk­tu. Mož­nos­ti AR jsou téměř ne­ko­neč­né, ome­ze­né pouze vaší vlast­ní před­sta­vi­vos­tí. AR na­bí­zí ob­rov­ský po­ten­ci­ál, zejmé­na pro B2B pre­zen­ta­ce pro­duk­tů.

Bez­plat­ná verze nové AR apli­ka­ce spo­leč­nos­ti CAD Schroer na­bí­zí mnoho vý­kon­ných funk­cí pro vir­tu­ál­ní zhléd­nu­tí 3D ob­jek­tů ve sku­teč­ném světě.

Stáhněte si AR aplikaci zdarma >>

 

 


Mohlo by vás zajímat: