Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Osmá OpenFOAM konference 13.–15. října 2020

Pondělí, 14 Září 2020 09:51

Tags: CAE | CFD | ESI Group | Konference | OpenFOAM | Simulace

OpenFOAM 2020-2038ESI Group ozná­mi­la, že na svých webo­vých strán­kách zve­řej­ni­la pro­gram kon­fe­ren­ce Open­FO­AM. Klik­nu­tím sem zob­ra­zí­te další po­drob­nos­ti. Pro­gram 8. kon­fe­ren­ce Open­FO­AM do­pl­ní worksho­py Open­FO­AM, které se budou konat po­sled­ní den kon­fe­ren­ce. Na od­po­led­ne 15. října je na­plá­no­ván bez­plat­ný workshop covid-19. Bude za­hr­no­vat roz­ho­vo­ry o ae­ro­so­lu covid-19 a si­mu­la­ci ven­ti­la­ce, vir­tu­ál­ní ote­vře­nou pa­ne­lo­vou dis­ku­si za úče­lem iden­ti­fi­ka­ce klí­čo­vých pří­pa­do­vých stu­dií a zú­čast­ně­ných stran a prak­tic­ký workshop k vy­zkou­še­ní stá­va­jí­cích si­mu­lač­ních schop­nos­tí.

V do­po­led­ních ho­di­nách 15. října pro­běh­nou dvě se­mi­ná­ře, kde se mů­že­te na­u­čit apli­ko­vat osvěd­če­né po­stu­py a také Ad­joint op­ti­ma­li­za­ci v Open­FO­AM.
Během od­po­led­ne 15. října se také koná bez­plat­né prak­tic­ké ško­le­ní „Open­FO­AM Made Easy (Vi­su­al-CFD)“ o pro­gre­sív­ním uži­va­tel­ském roz­hra­ní, si­mu­lač­ní plat­for­mě pro více domén a správ­ci pro­ce­sů pro Open­FO­AM.

REGISTRACE JE OTEVŘENA

Při­poj­te se k první vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci ESI Group, za­hr­nu­jí­cí vzá­jem­nou sou­čin­nost s před­ná­še­jí­cí­mi, dal­ší­mi uži­va­te­li a vý­vo­já­ři z ce­lo­svě­to­vé Open­FO­AM ko­mu­ni­ty. Po­dí­lej­te se na sou­čas­ném a bu­dou­cím vý­vo­ji Open­FO­AM.


Mohlo by vás zajímat: