Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Global Altair Technology Conference 2020

Úterý, 15 Září 2020 07:44

Tags: Advanced Engineering | Altair | GATC | Konference | Simulace | Technologie

Web GATC2020-2038Spo­leč­nost Al­tair po­řá­dá jako každý rok vý­roč­ní glo­bál­ní kon­fe­ren­ci (GATC), která je ur­če­ná pro uži­va­te­le, zá­kaz­ní­ky a pří­z­niv­ce si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií od spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring. Zú­čast­ně­te se kon­fe­ren­ce ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí. Díky dy­na­mic­ké kom­bi­na­ci nej­lep­ších před­ná­šek, pa­ne­lů a tech­nic­kých re­la­cí ve své třídě se při­po­jí­te a se­zná­mí­te se s nej­no­věj­ší­mi tren­dy ovlivňují­cí­mi vaše od­vět­ví i svět kolem nás.

Těšit se mů­že­te na pro­slu­lé řeč­ní­ky jako jsou ame­ric­ká ro­bo­tič­ka Dr. Ayan­na Ho­ward, dě­kan­ka in­že­nýr­ství a apli­ko­va­ných věd na Ko­lum­bij­ské uni­ver­zi­tě Dr. Mary C. Boyce nebo Egypt­sko-ame­ric­ký vědec Dr. Rana el-Ka­li­ou­by.

Celý pro­gram na­jde­te ZDE.

Ne­nech­te si ujít pří­le­ži­tost ne­chat se in­spi­ro­vat a po­moz­te utvá­řet bu­douc­nost.

GATC 2020 Advanced-Engineering-2038

VÝ­HO­DA RE­GIS­TRA­CE – re­gis­tro­va­ní účast­ní­ci budou mít mož­nost sle­do­vat kon­fe­ren­ci ze zá­zna­mu.


Mohlo by vás zajímat: