Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MCAE zve na Aplikační webinář od společnosti GOM

Čtvrtek, 17 Září 2020 10:37

Tags: 3D metrologie | Automobilový průmysl | GOM | MCAE Systems | Měření | Optimalizace | Webinar

gom webinar-numerical-simulation-2038Zís­kej­te pře­hled o mož­nos­tech dneš­ních tech­no­lo­gií a op­ti­ma­li­zuj­te své nu­me­ric­ké si­mu­la­ce. Na webi­ná­ři se do­zví­te, jak se op­tic­ká 3D me­t­ro­lo­gie od spo­leč­nos­ti GOM po­u­ží­vá v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu k ur­čo­vá­ní okra­jo­vých pod­mí­nek a ma­te­ri­á­lo­vých mo­de­lů po­u­ži­tých v nu­me­ric­kých si­mu­la­cích. Před­ve­de­no bude ově­řo­vá­ní vý­sled­ků si­mu­la­ce po­mo­cí vý­sled­ků zís­ka­ných op­tic­kým mě­ře­ním. Dále bude vy­svět­le­no po­u­ži­tí mě­ři­cí­ho sys­té­mu ARGUS při ana­lý­ze tvá­ře­ní ple­cho­vých dílů a vy­u­ži­tí mě­ři­cí­ho sys­té­mu ARA­MIS pro struk­tu­rál­ní a bez­peč­nost­ní ana­lý­zu tý­ka­jí­cí se va­li­da­ce nu­me­ric­ké si­mu­la­ce.

Mě­ře­ní je klí­čem k op­ti­ma­li­za­ci. Při­poj­te se k webi­ná­ři 22. září 2020. Koná se v ně­mec­kém a an­g­lic­kém ja­zy­ce.

09:00 – an­g­lic­ká verze
13:00 – ně­mec­ká verze
17:00 – an­g­lic­ká verze

Té­ma­ta

  • Me­cha­nic­ké vlast­nos­ti ma­te­ri­á­lů
  • Ana­lý­za tvá­ře­ní
  • Tes­to­vá­ní kom­po­nent a va­li­da­ce nu­me­ric­ké si­mu­la­ce

Po skon­če­ní webi­ná­ře mohou účast­ní­ci webi­ná­ře klást otáz­ky pro­střed­nic­tvím Q&A for­mu­lá­ře.

RE­GIS­TRA­CE NA WEBI­NÁŘ ZDE!

 

 


Mohlo by vás zajímat: