Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP plotry s nejjednodušším ovládáním na světě

Pátek, 18 Září 2020 08:56

Tags: Hardware | HP Designjet | HP Inc. | Studio | T200 | T600 | Tiskárny | Velkoformáty

HP DesignJet T200 Smart App Mix-2038Spo­leč­nost HP Inc. před­sta­vi­la nové pro­duk­ty řady HP De­sig­n­Jet, je­jichž cílem je zjed­no­du­šit tis­ko­vé po­tře­by pro­fe­si­o­ná­lů v ob­las­ti sta­veb­ní­ho eko­sys­té­mu (ar­chi­tek­tů, pro­jek­tan­tů, stav­ba­řů a sub­do­da­va­te­lů) a zá­ro­veň za­jis­tit vy­so­ce kva­lit­ní a rych­le do­stup­né vý­tis­ky za níz­kou cenu. Novou řadu tis­ká­ren HP De­sig­n­Jet tvoří in­te­li­gent­ní, fle­xi­bil­ní, kom­pakt­ní a sty­lo­vé tis­kár­ny, které jsou ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi typy plotrů v sou­čas­né době na trhu zcela je­di­neč­né. Díky soft­wa­ru HP Click lze snad­no tisk­nout je­di­ným klik­nu­tím, navíc i do­ku­men­ty růz­ných ve­li­kos­tí.

V kom­bi­na­ci s au­to­ma­tic­kým zá­sob­ní­kem for­má­tu A3/B umožňuje tato řada au­to­ma­tic­ky tisk­nout pro­jek­ty ve více ve­li­kos­tech – A3/B a A1/D nebo A0/E – bez nut­nos­ti ruč­ní­ho pře­pí­ná­ní zdro­je médií. Díky apli­ka­ci HP Smart také nová řada HP De­sig­n­Jet umožňuje bez­pro­blé­mo­vý tisk a sprá­vu z li­bo­vol­né­ho při­po­je­né­ho za­ří­ze­ní, ať jste kde­ko­li.

HP DesignJet T200 T600 Studio-2038

Do no­vé­ho port­fo­lia vel­ko­for­má­to­vých tis­ká­ren HP De­sig­n­Jet patří:

  • Řada HP De­sig­n­Jet T200: snad­ný a ce­no­vě do­stup­ný tisk s nejmen­ší­mi plot­ry na světě.
  • Řada HP De­sig­n­Jet T600: rych­lé a jed­no­du­ché vel­ko­for­má­to­vé plot­ry ur­če­né pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti sta­veb­ních eko­sys­té­mů, kteří po­tře­bu­jí rych­lou re­a­li­za­ci, ře­še­ní pro­blé­mů a mul­ti­tasking.
  • Řada HP De­sig­n­Jet Stu­dio: pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, pro­jek­to­vá­ní a vý­stav­by, kteří kla­dou důraz na kre­a­ti­vi­tu, de­sign i es­te­ti­ku.

Tiskárny HP Design­Jet T200, T600 a Stu­dio budou v České re­pub­li­ce v pro­de­ji od 1. října.
Více informací o HP Inc. naleznete na www.hp.com.


Mohlo by vás zajímat: