Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN oznamuje přechod na model předplatného

Pondělí, 28 Září 2020 15:23

Tags: ECAD | Eplan | Licence | Předplatné | Sebastian Seitz | Software

30705 Sebastian Seitz-2040Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce je v plném prou­du a v dů­sled­ku toho se mění si­tu­a­ce na trhu. EPLAN se těmto změ­nám dů­sled­ně při­způ­so­bu­je. Od srpna 2021 bude nové soft­wa­ro­vé li­cen­ce na­bí­zet vý­luč­ně na zá­kla­dě před­plat­né­ho. Spo­leč­nos­ti budou těžit zejmé­na z větší fle­xi­bi­li­ty. EPLAN chce dále pro­hlu­bo­vat vzta­hy se svými zá­kaz­ní­ky. V do­bách di­gi­tál­ní a prů­mys­lo­vé trans­for­ma­ce tvoří úzká ko­mu­ni­ka­ce zá­klad úspě­chu na obou stra­nách. EPLAN ori­en­tu­je své pod­ni­ká­ní pro zá­kaz­ní­ky sto­pro­cent­ně na bu­douc­nost. Toto pře­vrat­né roz­hod­nu­tí se vy­pla­tí jak sou­čas­ným, tak novým zá­kaz­ní­kům.

Vý­ho­dy, jako jsou atrak­tiv­ní vstup­ní pod­mín­ky, fle­xi­bi­li­ta tý­ka­jí­cí se délky před­plat­né­ho a také kom­plex­ní ba­lí­ček no­vých funk­cí, které budou před­sta­ve­ny při spuš­tě­ní nad­chá­ze­jí­cí verze EPLAN, ne­ne­cha­jí žádné po­ža­dav­ky ne­na­pl­ně­né.

Cílem je in­ten­ziv­ní di­a­log se zá­kaz­ní­ky

„Na úspěch na­šich zá­kaz­ní­ků se za­mě­řu­je vše, co dě­lá­me,“ říká Se­bas­ti­an Seitz, ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti EPLAN. „Naším vý­vo­jem soft­wa­ru je chce­me plně pře­svěd­čit a zá­ro­veň in­spi­ro­vat.“

Toto pro­hlá­še­ní také na­sti­ňu­je krédo spo­leč­nos­ti: za­jiš­ťo­vat a pro­sa­zo­vat úspěch svých zá­kaz­ní­ků po­mo­cí efek­tiv­ních in­že­nýr­ských pro­ce­sů. Model před­plat­né­ho při­ne­se ještě in­ten­ziv­něj­ší di­a­log se zá­kaz­ní­ky. V do­bách di­gi­tál­ní a prů­mys­lo­vé trans­for­ma­ce tvoří úzká ko­mu­ni­ka­ce zá­klad úspě­chu na obou stra­nách.

Nové pod­mín­ky před­plat­né­ho jsou k dis­po­zi­ci oka­mži­tě. Jak noví kli­en­ti, tak stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci však mohou do 31. čer­ven­ce 2021 na­dá­le po­ři­zo­vat nové nebo další li­cen­ce jako tr­va­lé li­cen­ce.


Mohlo by vás zajímat: