Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podle MakerBotu plánuje 74 % firem v roce 2021 investice do 3D tisku

Středa, 30 Září 2020 10:43

Tags: 2021 | 3D tisk | Investice | MakerBot | Modelování | Prototypy | Trends Report | Trendy

MakerBot-Report-Cover-2040Vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Ma­ker­Bot, dce­ři­ná spo­leč­nost Stra­ta­sy­su, zve­řej­nil vý­sled­ky své nové zprá­vy 3D Prin­ting Trends Re­port, která ob­sa­hu­je více než 1200 od­po­vě­dí pro­fe­si­o­ná­lů z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví, včet­ně le­tec­tví, prů­mys­lo­vé­ho zboží, vo­jen­ské­ho, obran­né­ho, lé­kař­ské­ho a au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu. Klí­čo­vá zjiš­tě­ní zprá­vy uka­zu­jí, že téměř tři čtvr­ti­ny (74 %) re­spon­den­tů plá­nu­je v roce 2021 in­ves­to­vat do tech­no­lo­gie 3D tisku, při­čemž 50 % plá­nu­je utra­tit až 100 000 US do­la­rů. Tato zjiš­tě­ní po­tvr­zu­jí po­ten­ci­ál 3D tisku pro trans­for­ma­ci ob­chod­ních ope­ra­cí. Když če­lí­me tomu, s čím se pod­ni­ky musí po­tý­kat za po­sled­ní rok, není ne­ob­vyk­lé vidět jen nej­dů­le­ži­těj­ší ka­pi­tá­lo­vé vý­da­je.

To však zjev­ně není pří­pad 3D tisku. Za­tím­co covid-19 ovliv­nil ob­chod­ní ope­ra­ce téměř 70 % re­spon­den­tů, 56 % uved­lo, že to ne­o­vliv­ni­lo je­jich in­ves­tič­ní plány do 3D tisku. Když se re­spon­den­tů ze­pta­li, jaké jsou je­jich in­ves­tič­ní plány na příští rok, 74 % uved­lo, že stále mají plány in­ves­to­vat do 3D tisku. Jedná se o ne­u­vě­ři­tel­ně po­zi­tiv­ní re­ak­ci, která sig­na­li­zu­je ros­tou­cí dů­vě­ru ve schop­nost 3D tisku zvy­šo­vat odol­nost, ode­zvu a na­ko­nec zis­ko­vost ob­chod­ních ope­ra­cí.

Mezi další klí­čo­vá zjiš­tě­ní zprá­vy Ma­ker­Bot 3D Prin­ting Trends Re­port patří:

  • Dů­vo­dem číslo jedna, proč re­spon­den­ti po­u­ží­va­jí 3D tisk, je přizpůsobení se požadavkům zákazníků. Re­spon­den­ti po­ža­do­va­li mož­nost vy­tvá­řet vlast­ní pro­dukč­ní díly s níz­kým až střed­ním ob­je­mem vý­ro­by (68 %) a tisk­nout slo­ži­té ge­o­me­t­rie (57 %).
  • Ve fá­zích vý­zku­mu a de­sig­nu hraje 3D tisk na­dá­le mno­hem větší roli. Hlav­ní­mi apli­ka­ce­mi re­spon­den­tů bylo kon­cepč­ní mo­de­lo­vá­ní (70 %), funkč­ní pro­to­ty­py (66 %) a vý­zkum a vývoj (44 %).
  • Kva­li­ta tisku a výkon tis­kár­ny jsou hlav­ní­mi fak­to­ry při vý­bě­ru 3D tis­kár­ny. Tis­kár­na je jen tak dobrá, jako její 3D tiš­tě­né díly. Re­spon­den­ti uved­li, že hlav­ní­mi fak­to­ry ovlivňují­cí­mi výběr tis­kár­ny jsou roz­mě­ro­vá přes­nost (61 %) a spo­leh­li­vost (65 %).
  • Kra­lu­jí 3D tis­kár­ny FDM. I když exis­tu­je řada tech­no­lo­gií 3D tisku, FDM zů­stá­vá nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­nou. Vět­ši­na re­spon­den­tů (77 %) po­u­ží­vá ve svém re­per­toá­ru 3D tis­kár­ny FDM/FFF, za­tím­co 27 % po­u­ží­vá tech­no­lo­gii SLA. Není pře­kva­pe­ním, že hlav­ní­mi po­u­ži­tý­mi ma­te­ri­á­ly byly plas­ty (93 %) a prys­ky­ři­ce (25 %).
  • Ná­kla­dy a tech­nic­ké zna­los­ti jsou hlav­ní­mi pře­káž­ka­mi při za­vá­dě­ní 3D tisku. 53 % re­spon­den­tů uvádí, že pl­né­mu vy­u­ží­vá­ní 3D tisku jim brání ne­do­sta­tek fi­nan­cí, za­tím­co 29 % uvádí ne­do­sta­tek tech­nic­kých zna­los­tí.
  • Re­spon­den­ti oče­ká­va­jí, že v prů­bě­hu příš­tích 3–5 let se budou vy­ví­jet tech­no­lo­gie, ma­te­ri­á­ly a apli­ka­ce. 61 % re­spon­den­tů oče­ká­vá, že se ob­je­ví více ma­te­ri­á­lů, za­tím­co 58 % oče­ká­vá po­kles ná­kla­dů na po­u­ží­vá­ní této tech­no­lo­gie.

Kompletní zprávu najdete na pages.makerbot.com.


Mohlo by vás zajímat: