Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Blíží se Virtual Global ALTAIR Technology Conference 2020

Pátek, 02 Říjen 2020 09:09

Tags: Advanced Engineering | Altair | GATC | Konference | Simulace | Technologie

GATC2020 speaker-2040Již v pon­dě­lí 5. října za­čí­ná tra­dič­ní Glo­bal AL­TAIR Tech­no­lo­gy Con­fe­ren­ce, která je ur­če­ná nejen uži­va­te­lům a zá­kaz­ní­kům spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring Inc. ale i všem zá­jem­cům o si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, en­gi­nee­ring a da­to­vé ana­lý­zy obec­ně. Zú­čast­ně­te se kon­fe­ren­ce, letos s podti­tu­lem „The Fu­tu­re of...“, ten­to­krát ve vir­tu­ál­ním in­ter­ak­tiv­ním pro­stře­dí. Živé vy­sí­lá­ní za­čí­ná s ohle­dem na ame­ric­ké a další účast­ní­ky v 16:00 hodin. Re­gis­truj­te se a vy­u­žij­te mož­nos­ti sle­do­vat před­náš­ky i poz­dě­ji ze zá­zna­mu.

S ohle­dem na ak­tu­ál­ní ome­ze­ní sou­vi­se­jí­cí s covid-19 se plá­no­va­ná živá se­tká­ní, tedy br­něn­ské Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by a tu­zem­ská se­tká­ní zá­kaz­ní­ků Al­tairu po­sou­va­jí na poz­děj­ší, lis­to­pa­do­vé ter­mí­ny. Proto vy­u­žij­te on-line for­má­tu Glo­bal ATC pro zís­ká­ní in­for­ma­cí o no­vin­kách a tren­dech v oboru nebo kon­tak­tuj­te Advan­ced En­gi­nee­ring, dis­tri­buč­ní­ho part­ne­ra ame­ric­ké soft­wa­ro­vé a en­gi­nee­rin­go­vé spo­leč­nos­ti Al­tair En­gi­nee­ring.

Info-reg-2040


Mohlo by vás zajímat: