Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nový GOM software pro analýzu CT dat ve 3D

Úterý, 06 Říjen 2020 10:14

Tags: Analýzy | CT data | GOM | Inspekce | Kontrola | Kvalita | Software

GOM Volume Inspect-2041GOM ohla­šu­je nové soft­wa­ro­vé ře­še­ní GOM Vo­lu­me In­spect na­bí­ze­jí­cí ino­va­tiv­ní funk­ce vi­zu­a­li­za­ce a kon­t­ro­ly ob­jek­tů pro ana­lý­zu ob­je­mo­vých dat shro­máž­dě­ných z ja­ké­ho­ko­li do­stup­né­ho sys­té­mu vý­po­čet­ní to­mo­gra­fie (CT). Vý­raz­ně zjed­no­du­šu­je úlohy ana­lý­zy ob­jek­tu a zá­ro­veň po­sky­tu­je hlu­bo­ký vhled do ge­o­me­t­rií dílu, dutin nebo vnitř­ních uspo­řá­dá­ní i do si­tu­a­cí ví­ce­díl­ných se­stav. GOM Vo­lu­me In­spect při­chá­zí s úpl­nou 3D ana­lý­zou dat slou­ží­cích k vy­hod­no­ce­ní kva­li­ty sou­čás­ti a op­ti­ma­li­za­ci vý­rob­ní­ho pro­ce­su. Je­li­kož se tento soft­ware vy­zna­ču­je chyt­rým kon­cep­tem sprá­vy dat na vy­žá­dá­ní, po­sky­tu­je vy­so­ký výkon kdy­ko­liv – i v pří­pa­dě vel­kých ob­je­mů da­to­vých ba­líč­ků – a zrych­lu­je pro­ce­sy ana­lýz.

GOM Vo­lu­me In­spect ob­sa­hu­je vý­kon­nou funk­ci vy­kres­lo­vá­ní ob­jek­tu, která vi­zu­a­li­zu­je celý díl včet­ně vnitř­ních struk­tur. Uži­va­tel může dále ob­jekt v li­bo­vol­ném bodě vy­říz­nout a zob­ra­zit jej vrst­vu po vrst­vě, aby viděl nejmen­ší de­tai­ly a zís­kal po­drob­né in­for­ma­ce o kva­li­tě dílu. Soft­ware také au­to­ma­tic­ky de­te­ku­je ja­kou­ko­li ob­je­mo­vou vadu dílu, na­pří­klad smrš­ťo­va­cí du­ti­ny, a přes­ně vy­hod­no­tí kva­li­tu kon­t­ro­lou roz­mě­rů vady včet­ně ob­je­mu, prů­mě­ru a vzdá­le­nos­ti od vněj­ší­ho pláš­tě.
GOM Vo­lu­me In­spect také ob­sa­hu­je funk­ci, která umožňuje uži­va­te­li na­číst ob­je­mo­vá data ně­ko­li­ka dílů do jed­no­ho pro­jek­tu a pro­vést ana­lý­zu tren­dů na těch­to da­tech. Funk­ce také fun­gu­je na čás­teč­ných po­rov­ná­vá­ních, např. při po­rov­ná­vá­ní stej­ných dílů do­dá­va­ných od růz­ných do­da­va­te­lů.
GOM Vo­lu­me In­spect při­chá­zí s ši­ro­kou šká­lou funk­cí kon­t­ro­ly ob­je­mu zdar­ma, včet­ně 3D vy­kres­lo­vá­ní ob­je­mu, zob­ra­ze­ní 2D řezů ob­je­mu, de­tek­ce de­fek­tů a vi­zu­a­li­za­ce. Bez­plat­ný soft­ware si mů­že­te stáh­nout na www.​gom.​com/​goto/​61ad. Plná verze apli­ka­ce GOM Vo­lu­me In­spect je k dis­po­zi­ci jako bez­plat­ná 30­den­ní zku­šeb­ní verze.


Mohlo by vás zajímat: