Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Allplan 2021 – výkon, cloud, mezioborová spolupráce

Středa, 07 Říjen 2020 11:11

Tags: Allplan | BIM | Cloud | openBIM | Software | Stavebnictví | Verze 2021

Allplan 2021-2041Spo­leč­nost ALL­PLAN před­sta­vi­la 7. října novou verzi svého soft­wa­ru pro BIM mo­de­lo­vá­ní ur­če­nou ar­chi­tek­tům, sta­ti­kům, sta­veb­ním in­že­ný­rům a do­da­va­te­lům sta­veb. Ma­xi­mál­ní výkon, ino­va­tiv­ní clou­do­vá tech­no­lo­gie a in­te­gro­va­né pra­cov­ní po­stu­py v ote­vře­ném open­BIM for­má­tu, které ře­še­ní All­plan 2021 při­ná­ší, zvy­šu­jí úroveň spo­lu­prá­ce mezi pro­fe­se­mi díky plat­for­mě, která po­krý­vá pro­ce­sy ná­vr­hu a vý­stav­by ve všech eta­pách pro­jek­tu. Pra­cov­ní­ci ve sta­veb­nic­tví stále více uzná­va­jí vý­ho­dy BIM mo­de­lo­vá­ní a také sou­čas­né tren­dy, které zjev­ně smě­řu­jí k mo­de­lo­vá­ní stále vět­ších a slo­ži­těj­ších pro­jek­tů.

Vý­sled­kem je tlak na tvůr­ce soft­wa­ro­vých pro­gra­mů, aby je­jich pro­duk­ty co nej­lé­pe slou­ži­ly uži­va­te­lům bez ohle­du na ve­li­kost zpra­co­vá­va­né­ho pro­jek­tu. Proto se All­plan 2021 za­mě­řu­je na op­ti­mál­ní výkon a šká­lo­va­tel­nost. V této nové verzi lze i roz­sáh­lé a slo­ži­té pro­jek­ty zpra­co­vá­vat snáze a rych­le­ji než dosud, a to i při ná­roč­né ge­o­me­t­rii, vy­so­ké míře de­tai­lu a vel­kém množ­ství vazeb. Uži­va­te­lé tak do­stá­va­jí ná­stroj při­pra­ve­ný na bu­douc­nost a mohou s ním už nyní pra­co­vat lehce a velmi efek­tiv­ně.
Na­vzdo­ry všem soft­wa­ro­vým ná­stro­jům, které dnes mají ar­chi­tek­ti a sta­veb­ní in­že­ný­ři k dis­po­zi­ci, rost­la pro­duk­ti­vi­ta v oboru ar­chi­tek­tu­ry a sta­veb­nic­tví za po­sled­ních 20 let pouze o jedno pro­cen­to ročně. Mezi hlav­ní pro­blémy patří pří­stup k datům, ruční ma­ni­pu­la­ce s daty při pře­no­su mezi jed­not­li­vý­mi pro­fe­se­mi, čímž vzni­ka­jí chyby, a také ne­kom­pa­ti­bi­li­ta mezi jed­not­li­vý­mi pro­gra­my, což zpo­ma­lu­je pře­no­sy dat. Jsou tak ohro­že­ny zájmy všech osob za­in­te­re­so­va­ných na pro­jek­tu a to má i ne­vy­hnu­tel­ný dopad na ter­mí­ny a ná­sled­ně ná­kla­dy.
All­plan Bim­plus Pro­fes­si­o­nal bude od to­ho­to oka­mži­ku do­stup­ný jako ne­díl­ná sou­část služ­by Ser­vi­ceplus. Plat­for­ma All­plan Bim­plus účin­ně pod­po­ru­je spo­lu­prá­ci všech uži­va­te­lů na pro­jek­tu v rámci clou­du, a to včet­ně např. sdí­le­ní mo­de­lů a do­ku­men­ta­ce, pro­hlí­že­ní sou­hrn­né­ho mo­de­lu, ří­ze­ní re­vi­zí, de­tek­ce ko­li­zí a ří­ze­ní pro­blé­mů (úkolů). Je to vý­znam­ný krok ke kom­bi­no­va­né­mu pra­cov­ní­mu po­stu­pu pro všech­ny uži­va­te­le All­pla­nu, aby mohli ma­xi­mál­ně vy­u­ží­vat clou­do­vou tech­no­lo­gii.
Další pří­klad smě­řo­vá­ní spo­leč­nos­ti ALL­PLAN k po­stu­pům usnadňují­cím spo­lu­prá­ci je ře­še­ní All­plan Share.
Do All­planu byla také za­čle­ně­na zcela nová tech­no­lo­gie SCIA Au­to­Con­ver­ter. Díky ní mohou kli­en­ti, kteří tuto tech­no­lo­gii vy­u­ží­va­jí, snad­no a rych­le pře­nést mo­de­ly z pro­gra­mu All­plan do svého pro­gra­mu pro sta­tic­kou ana­lý­zu, včet­ně při­dru­že­ných sester­ských zna­ček SCIA, Frilo a Risa, ale i do dal­ších sta­tic­kých pro­gra­mů s for­má­tem open­BIM.
All­plan 2021 a bez­plat­ná 30denní zku­šeb­ní verze jsou již k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní.
Další in­for­ma­ce o pro­gra­mu All­plan 2021 na­jde­te na www.allplan.com/allplan2021.


Mohlo by vás zajímat: