Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Podívejte se na novinky v SOLIDWORKS 2021

Pátek, 09 Říjen 2020 10:30

Tags: Funkce | Novinky | Propojenost | SolidWorks | Verze 2021 | Výkon

SW2021-square-robot-hero-7-2041V před­co­vi­do­vých do­bách bylo zvy­kem se­zná­mit uži­va­te­le s no­vin­ka­mi nové verze na jejich se­tká­ních. Před let­ní­mi prázd­ni­na­mi ob­vykle na So­li­d­Da­ys spo­leč­nos­ti So­li­dVi­si­on a na roz­hra­ní léta a pod­zi­mu na Se­tká­ní uži­va­te­lů So­lid­works spo­leč­nos­ti 3E Praha En­gi­nee­ring. So­li­d­Da­ys letos ne­by­ly, takže s no­vin­ka­mi mohli být se­zná­me­ni jen uži­va­te­lé 3E Praha na více mís­tech v re­pub­li­ce v ko­mor­něj­ším pro­ve­de­ní. So­lid­works 2021 po­sky­tu­je řadu dů­le­ži­tých zdo­ko­na­le­ní, která urych­lí a zlep­ší pro­ces vý­vo­je vý­rob­ků. Bez ohle­du na to, v jakém prů­mys­lo­vém oboru pod­ni­ká­te, byla při­dá­na vy­lep­še­ní, která po­má­ha­jí lépe ino­vo­vat a uvá­dět vý­rob­ky rych­le­ji na trh.

Tato nová verze se kon­krét­ně za­mě­řu­je na ná­sle­du­jí­cí ob­las­ti:

  • Roz­ší­ře­né funk­ce a výkon – vý­kon­něj­ší práce s vel­ký­mi se­sta­va­mi a vy­lep­še­né mož­nos­ti si­mu­la­cí. Vyšší výkon sys­té­mu a rych­lej­ší pra­cov­ní po­stu­py při sprá­vě dat.
  • Pro­po­je­nost – lepší pro­po­je­ní s port­fo­li­em 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works na­bí­zí in­te­gro­va­nou spo­lu­prá­ci, clou­do­vou sprá­vu dat a po­kro­či­lé si­mu­la­ce. S port­fo­li­em 3D­Ex­pe­ri­en­ce Works budou mít týmy pří­stup k in­for­ma­cím v re­ál­ném čase, díky čemuž budou schop­ni do­stat pro­duk­ty na trh rych­le­ji a zlep­šit tak ob­chod­ní vý­sled­ky spo­leč­nos­ti.

Zjis­tě­te více a po­dí­vej­te se, jak se díky soft­wa­ru So­li­dworks 2021 vaše ná­vrhy rych­le­ji do­sta­nou od kon­cep­tu k vý­ro­bě. In­for­ma­ce na od­ka­zu jsou v an­g­lič­ti­ně.


Mohlo by vás zajímat: