Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Speciální edice CAM ESPRIT pro Manurhin

Pondělí, 12 Říjen 2020 21:28

Tags: CAM | ESPRIT | Manurhin | PIMPEL | Speciální edice

CAM Esprit pro Manurhin-2042Spe­ci­ál­ní edice ESPRIT pro Ma­nurhin po­sky­tu­je kom­plet­ní tech­no­lo­gie pro mul­ti­ka­ná­lo­vé a mul­ti­vře­te­no­vé sou­stru­že­ní s osami X, Z, C aY pro pro­gra­mo­vá­ní stro­jů Ma­nurhin. Balík dat ke stro­ji ob­sa­hu­je po­st­pro­ce­sor, CAD im­port, tvor­bu ná­stro­jů, stroj­ní stra­te­gie, ča­so­vou stu­dii a re­a­lis­tic­kou si­mu­la­ci. ESPRIT pro Ma­nurhin Stan­dard ob­sa­hu­je stroj­ní cykly pro dlou­ho­toč­né ob­rá­bě­ní, re­a­lis­tic­kou si­mu­la­ci s de­tek­cí ko­li­zí, cer­ti­fi­ko­va­ný po­st­pro­ce­sor, syn­chro­ni­za­ce pro mul­ti­ka­ná­lo­vé stro­je a in­de­xo­va­né fré­zo­vá­ní s C aY osou.

ESPRIT pro Ma­nurhin Plus ob­sa­hu­je veš­ke­ré tech­no­lo­gie verze Stan­dard a CHEC­Kit­B4 First­Step k ově­ře­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti bez nut­nos­ti pro­gra­mo­vá­ní, efek­tiv­ní­mu se­ří­ze­ní ná­stro­jů v dy­na­mic­kém pro­stře­dí a CAM im­port/ex­port.

Přímo zís­ka­né vý­ho­dy:

  • Rych­lej­ší pro­gra­mo­vá­ní
  • Rych­lej­ší vý­mě­na dílů
  • De­tail­ní ča­so­vá stu­die
  • Přes­ný re­port ob­rá­bě­ní
  • Přá­tel­ské a adap­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní

Díky vý­kon­né­mu pro­gra­mo­vá­ní, přes­né si­mu­la­ci a G-kódu op­ti­ma­li­zo­va­né­mu pro stroj bez nut­nos­ti úprav, po­sky­tu­je ESPRIT mož­nos­ti pro efek­tiv­něj­ší ří­ze­ní růz­ných druhů a zna­ček stro­jů. S CAM sys­té­mem ESPRIT se pro­gra­mo­vá­ní zjed­no­du­šu­je a zvy­šu­je se vy­u­ži­tí stro­je, při­čemž se sni­žu­jí časy se­ři­zo­vá­ní i cyklů. V po­za­dí CAM sys­té­mu ESPRIT stojí pr­votříd­ní tech­nic­ká pod­po­ra, aby bylo možné jej rych­le začít vy­u­ží­vat a udr­žet vý­ro­bu v ma­xi­mál­ní efek­ti­vi­tě.
Video o ESPRIT pro Manurhin K'MX 732 EVO najdete na YouTube.

 


Mohlo by vás zajímat: