Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář ESPRIT Advanced Productivity Tools na vyžádání

Pondělí, 19 Říjen 2020 21:04

Tags: Advanced Productivity Tools | CAM | DP Technology | ESPRIT | Na vyžádání | Webinar

Esprit-productivity-webinar-2043Zmeš­ka­li jste vy­sí­lá­ní ži­vé­ho webi­ná­ře nebo si jej chce­te znovu pro­hléd­nout? Pro­zkou­mej­te ně­ko­lik nej­vý­kon­něj­ších Esprit ná­stro­jů pro­duk­ti­vi­ty. Na­uč­te se, jak vy­u­žít ve­sta­vě­né funk­ce, které ze­fek­tiv­ní pro­ces pro­gra­mo­vá­ní, slou­čí Esprit sou­bo­ry a zís­ká­te po­drob­né in­for­ma­ce o troj­roz­měr­ných mo­de­lech ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi myší. Při sle­do­vá­ní zjis­tí­te více o funk­ci eMer­ge, která umožňuje uži­va­te­lům slou­čit Esprit sou­bo­ry, nebo se po­drob­ně po­dí­vat na pří­kaz So­li­d­Pro­per­ties. Na­u­čí­te se také tipy pro mo­de­lo­vé do­ta­zo­vá­ní po­mo­cí Me­a­su­rePlus a nové funk­ce Me­a­su­re, která je k dis­po­zi­ci v nej­no­věj­ší verzi Espri­tu.

Po­dí­vej­te se na webi­nář a ze­fek­tiv­ně­te své pro­ce­sy pro­gra­mo­vá­ní.

Vy­žá­dej­te si webi­nář nyní

 

 


Mohlo by vás zajímat: