Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Světová premiéra nového 3D skeneru MICRON3D green stereo

Pondělí, 19 Říjen 2020 21:44

Tags: Hardware | Inspekce | Metrologie | MICRON3D green ste­reo | Skenery | SMARTTECH3D

Smarttech3D-deviations map--2043Bu­douc­nost me­t­ro­lo­gie spo­čí­vá ve 3D op­tic­kém mě­ře­ní, proto spo­leč­nost SMART­TECH3D uved­la na trh nový ske­ner MICRON3D green ste­reo se dvěma 9Mpix ka­me­ra­mi. Za­čle­ně­ním vše­smě­ro­vé pro­jek­ce prouž­ků za­chy­cu­je nový ske­ner přes­né in­for­ma­ce o ge­o­me­t­ri­ích s au­to­ma­tic­kým zob­ra­ze­ním os­t­ros­ti hran a re­duk­cí šumu. Toto ře­še­ní umožňuje vý­raz­ně zkrá­tit dobu mě­ře­ní a vy­tvo­ře­ní vy­so­ce kva­lit­ní troj­ú­hel­ní­ko­vé sítě ske­no­va­ných ob­jek­tů s vy­so­kým roz­li­še­ním. Za­ří­ze­ní pra­cu­je s tech­no­lo­gií struk­tu­ro­va­né­ho ze­le­né­ho LED svět­la s vl­no­vou dél­kou 520 nm, aby se sní­žil dopad změn vněj­ší­ho osvět­le­ní.

3D ske­ner je vy­ro­ben s odol­ným a utěs­ně­ným pouz­drem z uh­lí­ko­vých vlá­ken s fil­try HEPA, které sni­žu­je dopad změny tep­lo­ty a pra­chu. Mě­ře­ní je navíc plně bez­kon­takt­ní a lze je au­to­ma­ti­zo­vat, což umožňuje kon­t­ro­lu vel­ké­ho ob­je­mu dílů a kon­t­ro­lu za sta­bil­ních me­t­ro­lo­gic­kých pod­mí­nek.

3Dscanner MICRON3Dgreen stereo-2043

Za­ří­ze­ní má nový soft­wa­ro­vý modul SMART­TECH3D­me­a­su­re pro kon­t­ro­lu kva­li­ty, který za­jiš­ťu­je: im­port CAD sou­bo­ru a ge­ne­ro­vá­ní ba­rev­né mapy od­chy­lek v jed­nom soft­wa­ru (na zá­kla­dě po­rov­ná­ní 3D skenů s CAD mo­de­lem). Uži­va­te­lé mo­hou na­víc ge­ne­ro­vat per­so­na­li­zo­va­né zprá­vy ve for­má­tu PDF s ano­ta­ce­mi včet­ně při­ja­tel­ných to­le­ran­cí a sdí­let vý­sled­ky s kon­co­vý­mi zá­kaz­ní­ky. Dů­le­ži­té je, že SMART­TECH3D­me­a­su­re má novou funk­ci pří­mé­ho pro­mít­nu­tí ba­rev­né mapy od­chyl­ky na ob­jekt. Díky tomu může uži­va­tel snad­no lo­ka­li­zo­vat ja­ké­ko­li od­chyl­ky přímo na re­ál­ném ob­jek­tu.
V kom­bi­na­ci s novým MICRON3D green ste­reo jde o do­ko­na­lý ná­stroj pro kon­t­ro­lu kva­li­ty, in­spek­ci a rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní. Spo­leh­li­vé vý­sled­ky, 2,5 sekun­dy pro kaž­dou sek­ven­ci mě­ře­ní a celá řada funk­cí umož­ní au­to­ma­ti­zo­vat ja­ký­ko­li pod­nik s me­t­ro­lo­gic­kou přes­nos­tí. Od této chví­le již není nutné ke kon­t­ro­le po­u­ží­vat ex­ter­ní pro­gra­my.
Chce­te-li zjis­tit mož­nos­ti oka­mži­té kon­t­ro­ly kva­li­ty ja­kých­ko­li ob­jek­tů, na­vštiv­te webo­vé strán­ky spo­leč­nos­ti www.smarttech3d.com.


Mohlo by vás zajímat: