Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

SOLIDWORKS 2021 s novými funkcemi na platformě 3DEXPERIENCE

Pátek, 23 Říjen 2020 11:40

Tags: 2021 | 3DEXPERIENCE.3D CAD | Dassault Systemès | Platforma | SolidWorks

3DEXPERIENCE-SOLIDWORKS-2043Spo­leč­nost Dassault Systèmes uvádí na trh ře­še­ní So­li­dworks 2021. Jde o nej­no­věj­ší pří­růs­tek v port­fo­liu apli­ka­cí pro 3D na­vr­ho­vá­ní a kon­stru­o­vá­ní. So­li­dworks 2021 zdo­ko­na­lu­je mož­nos­ti a efek­ti­vi­tu práce při na­vr­ho­vá­ní, do­ku­men­ta­ci, sprá­vě dat i va­li­da­ci. Uži­va­te­lé tak mohou zvlá­dat své úkoly rych­le­ji. Navíc mohou díky So­li­dworks 2021 roz­ší­řit svůj po­ten­ci­ál při­po­je­ním do port­fo­lia 3DE­x­pe­ri­en­ce Works, a tak hlad­ce zvlá­dat více úkolů v růz­ných fá­zích od ná­vr­hu po vý­ro­bu a urych­lit ino­va­ce pro­střed­nic­tvím clou­do­vých ná­stro­jů pro spo­lu­prá­ci.

So­li­dworks 2021 na­bí­zí zdo­ko­na­le­ní vý­ko­nu a roz­ší­ře­né funk­ce včet­ně 10 nej­žá­da­něj­ších vy­lep­še­ní, která si přála ko­mu­ni­ta So­li­dworks na úno­ro­vé akci 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2020. Po­sí­le­ní vý­ko­nu se týká na­vr­ho­vá­ní dílů a se­stav, ak­tu­a­li­za­ce pro­duk­tů, ale i vý­kre­sů, gra­fi­ky a sprá­vy dat. Díky tomu se urych­lu­je práce se sou­bo­ry a cel­ko­vě se zvy­šu­je tempo a ply­nu­lost práce. So­li­dworks 2021 roz­ši­řu­je škálu funk­cí a při­ná­ší svým pří­z­niv­cům zjed­no­du­še­ní tvor­by se­stav, fle­xi­bil­něj­ší na­vr­ho­vá­ní dílů, ro­bust­něj­ší si­mu­la­ce, ale také pří­jem­něj­ší uži­va­tel­ské pro­stře­dí a mo­de­lo­vá­ní.

Rezim detailovani vykresu-06-2043

Kromě toho je spe­ci­ál­ní edice So­li­dworks s při­po­je­ním k plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce nyní do­stup­ná ve třech ba­líč­cích – 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks Stan­dard, Pro­fes­si­o­nal a Pre­mi­um, které od­po­ví­da­jí desk­to­po­vým ver­zím. Zá­kaz­ní­ci So­li­dworks mohou po­u­ží­vat stej­né dů­věr­ně známé desk­to­po­vé apli­ka­ce So­li­dworks, na které spo­lé­ha­li v před­cho­zích le­tech. Clou­do­vé služ­by plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce je navíc obo­ha­cu­jí tím, že budou mo­bil­ní a dojde k ještě užší spo­lu­prá­ci. Tato pro­po­je­ná verze So­li­dworks je k dis­po­zi­ci s in­te­gro­va­nou sprá­vou dat, která se po­sta­rá o za­sta­ra­lé nebo ztra­ce­né sou­bo­ry a au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­je soft­ware i data. Všich­ni uži­va­te­lé pra­cu­jí se stej­nou verzí a dělí je jen je­di­né klik­nu­tí od po­kro­či­lých apli­ka­cí port­fo­lia 3DE­x­pe­ri­en­ce Works. Na­bíd­ka 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks za­hr­nu­je clou­do­vé funk­ce pro de­signo­vé a stro­jí­ren­ské na­vr­ho­vá­ní s op­ti­ma­li­za­cí pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní, a tak umožňuje au­to­ma­ti­za­ci a spo­lu­prá­ci, ať se po­hy­bu­je­te kde­ko­liv.

Vykon grafiky-08-2043

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te zde.


Mohlo by vás zajímat: