Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Panasonic zavádí udržitelné strategie pro mobilní zařízení

Úterý, 27 Říjen 2020 09:21

Tags: Hardware | Mobilní zařízení | Panasonic | Toughbook | TOUGHBOOK 55 | Udržitelné strategie

Panasonic TOUGHBOOK 55-2044Ev­rop­ské firmy se snaží im­ple­men­to­vat udr­ži­tel­né stra­te­gie pro vy­u­ži­tí mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky, pro­to­že rych­le se mě­ní­cí po­ža­dav­ky vedou k tomu, že vy­řa­zu­jí po­lo­vi­nu svých mo­bil­ních vý­po­čet­ních za­ří­ze­ní dříve, než dva roky od po­ří­ze­ní. Pra­cov­ní­ci zod­po­věd­ní za IT vy­bav­ní od­po­ví­da­li na otáz­ky ohled­ně dů­le­ži­tos­ti udr­ži­tel­ných a eko­lo­gic­kých po­stu­pů při ná­ku­pu, pro­vo­zu a li­kvi­da­ci mo­bil­ních vý­po­čet­ních za­ří­ze­ní. Ač­ko­li byla pa­tr­ná touha po­u­ží­vat mo­bil­ní za­ří­ze­ní udr­ži­tel­něj­ším způ­so­bem, re­spon­den­ti uvá­dě­li, že tlaky ze stra­ny ná­kup­ní­ho od­dě­le­ní brání po­kro­ku.

Ne­zá­vis­lý prů­zkum na­zva­ný „Od ob­no­vy k opět­né­mu po­u­ži­tí: Výzva v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky“ akre­di­to­va­la spo­leč­nost Pa­na­so­nic a pro­ved­la spo­leč­nost Opi­ni­on Mat­ters. Prů­zku­mu se zú­čast­ni­lo 772 pra­cov­ní­ků zod­po­věd­ných za IT vy­ba­ve­ní ve fir­mách s více než 50 za­měst­nan­ci ze Spo­je­né­ho krá­lov­ství, Ně­mec­ka a Švéd­ska.

Hlav­ní zjiš­tě­ní

Méně než po­lo­vi­na do­ta­zo­va­ných řekla, že před ná­ku­pem mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ky hod­no­ti­la za­ří­ze­ní z hle­dis­ka udr­ži­tel­nos­ti nebo vlivu na ži­vot­ní pro­stře­dí.
Kromě pra­vi­del­né údrž­by (57 %) méně než po­lo­vi­na re­spon­den­tů dě­la­la něco pro­ak­tiv­ně, aby pro­dlou­ži­la ži­vot­nost svých za­ří­ze­ní při pro­vo­zu, na­pří­klad za­sí­lá­ní in­for­ma­cí nebo po­skyt­nu­tí ško­le­ní uži­va­te­lům o tom, jak se o za­ří­ze­ní sta­rat.
Více než po­lo­vi­na do­ta­zo­va­ných (54 %) ne­po­u­ží­vá zpra­vi­dla za­ří­ze­ní sekun­dár­ně, aby pro­dlou­ži­la je­jich ži­vot­nost ve firmě.
Když na­sta­ne konec ži­vot­nos­ti za­ří­ze­ní, při­pouš­tí více než čtvr­ti­na (26 %), že je­jich or­ga­ni­za­ce za­ří­ze­ní jed­no­du­še zlik­vi­do­va­la. Téměř po­lo­vi­na (49 %) se účast­ni­la ná­vra­to­vých pro­gra­mů a 67 % pro­da­lo za­ří­ze­ní na sekun­dár­ní trh.
Bez­peč­nost zů­stá­vá na konci ži­vot­nos­ti hlav­ní pri­o­ri­tou, pro­to­že 51 % re­spon­den­tů řeklo, že je­jich hlav­ním zá­jmem je vy­ma­zat všech­na data ze za­ří­ze­ní. Pro­ces eko­lo­gic­ké recyk­la­ce byl v zájmu pou­hých 40 % do­ta­zo­va­ných.

Ba­ri­é­ry pro udr­ži­tel­né po­stu­py

Ba­ri­é­ry brá­ní­cí udr­ži­tel­něj­ším po­stu­pům spo­čí­va­jí v rych­le se mě­ní­cích pod­ni­ka­tel­ských po­ža­dav­cích, které nutí vět­ši­nu firem měnit svá za­ří­ze­ní jed­nou za 1–2 roky (50 %) nebo 3–4 roky (46 %).
Vý­zkum však uka­zu­je, že je zde touha dělat více. Více než po­lo­vi­na do­tá­za­ných (58 %) řekla, že by pra­vi­del­ně mě­ni­la účel za­ří­ze­ní, pokud by je kon­co­ví uži­va­te­lé mohli snad­no pře­kon­fi­gu­ro­vat (změna účelu u 21 % – 50 % za­ří­ze­ní).

Po­lo­ro­bust­ní no­te­book Pa­na­so­nic TOU­GHBOOK 55 udává nový stan­dard pro mo­bil­ní vý­po­čet­ní tech­ni­ku. Uži­va­te­lé si mohou po­pr­vé při­způ­so­bit své za­ří­ze­ní pro různé úkoly v praxi, na­pří­klad po­sí­lit gra­fic­ké schop­nos­ti, při­dat čteč­ku smart­card, při­dat paměť nebo jed­not­ku DVD či Blu-Ray s jed­no­du­chým pře­pí­ná­ním, na­mon­to­vat a za­cvak­nout novou funk­ci do TOU­GHBOOK Uni­ver­sal Bay. Kromě toho lze před­ní ex­panz­ní slot po­u­žít pro rych­lou in­te­gra­ci čteč­ky otis­ků prstu, čteč­ky RFID či běžné čteč­ky smart­card nebo pro při­dá­ní druhé ba­te­rie. Všech­ny tyto vý­mě­ny lze pro­vést v te­ré­nu, změ­nit účel zá­klad­ních funk­cí no­te­boo­ku TOU­GHBOOK 55 a pro­dlou­žit ži­vot­nost pro­duk­tu.

Celý sou­hrn zjiš­tě­ní vý­zku­mu na­lez­ne­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: