Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EuroBLECH Digital Innovation Summit 2020 – 27. až 30. 10.

Úterý, 27 Říjen 2020 10:08

Tags: EuroBLECH | Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons | on-line | Technologie | Výstavy | Zpracování plechu

EuroBLECH 14-2044Po­kra­ču­jí­cí krize Covid-19 ovliv­ni­la i tra­dič­ní ve­letrh vě­nu­jí­cí se zpra­co­vá­ní plechů. První di­gi­tál­ní sum­mit o ino­va­cích Eu­roB­LECH se koná on-line ve dnech 27.– 30. října 2020. Po­skyt­ne ce­lo­svě­to­vé ko­mu­ni­tě pro zpra­co­vá­ní plechů velmi oče­ká­va­né ob­chod­ní a sí­ťo­vé udá­los­ti. Eu­roB­LECH Di­gi­tal In­no­vati­on Sum­mit je čtyř­den­ní on-line ob­chod­ní, sí­ťo­vá a webi­ná­řo­vá udá­lost pro pro­fe­si­o­ná­ly z ce­lé­ho tech­no­lo­gic­ké­ho ře­těz­ce zpra­co­vá­ní plechů. Ná­vštěv­ní­ci se mohou vir­tu­ál­ně se­tkat s pří­sluš­ný­mi vy­sta­vo­va­te­li, sle­do­vat in­for­ma­tiv­ní pre­zen­ta­ce pro­duk­tů a zú­čast­nit se webi­ná­řů o ak­tu­ál­ních tren­dech v oboru, ná­sle­do­va­né mož­nos­tí živě po­klá­dat otáz­ky a zís­kat na ně od­po­vě­di.

Po­dob­ně jako u ži­vých akcí exis­tu­je ně­ko­lik mož­nos­tí, jak se ná­vštěv­ní­ci mohou spo­jit s vy­sta­vo­va­te­li: za­ne­chat své vi­zit­ky ve vir­tu­ál­ním stán­ku, pře­dem si re­zer­vo­vat se­tká­ní s vy­sta­vo­va­te­li nebo oka­mži­tě kon­tak­to­vat vy­sta­vo­va­te­le při pro­chá­ze­ní vir­tu­ál­ní­ho stán­ku. Ote­ví­ra­cí doba on-line akce je ve všech výše uve­de­ných dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Ná­vštěv­ní­ci se mohou účast­nit zdar­ma a plat­for­ma je už nyní ote­vře­ná pro re­gis­tra­ci a před­běž­nou re­zer­va­ci schůzek.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.euroblech.com/2020/english/event/digitalsummit.
Bez­plat­ná re­gi­stra­ce ná­vštěv­ní­ků na Euro­BLECH Di­gi­tal In­no­va­tion Sum­mit je k dis­po­zi­ci na euroblech.event­net­working.com/register.


Mohlo by vás zajímat: