Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Boeing kvalifikuje materiál Antero 800NA pro tisk dílů letadel

Čtvrtek, 29 Říjen 2020 22:59

Tags: 3D tisk | 800NA | Antero | Boeing | Kvalifikace | Letectví | Materiály

FDM Antero-2044Bo­eing při­dal ter­mo­plast An­te­ro 800NA do svého se­zna­mu ma­te­rá­lů způ­so­bi­lých pro 3D tisk, jak ozná­mi­la 29. října 2020 spo­leč­nost Stra­ta­sys. Kva­li­fi­ka­ce zna­me­ná, že tento vy­so­ko­tep­lot­ní ma­te­ri­ál lze nyní po­u­žít na le­tec­ké díly pro le­ta­dla Bo­eing. An­te­ro 800NA je po­ly­mer na bázi PEKK, vy­vi­nu­tý spe­ci­ál­ně pro pro­dukč­ní 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys FDM. Bo­eing vydal spe­ci­fi­ka­ci BMS8-444 a po roz­sáh­lém vy­hod­no­ce­ní tech­nic­kých pa­ra­me­t­rů při­dal ma­te­ri­ál 800NA do Se­zna­mu kva­li­fi­ko­va­ných pro­duk­tů (QPL). Jedná se o první ma­te­ri­ál spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys kva­li­fi­ko­va­ný spo­leč­nos­tí Bo­eing pro po­u­ži­tí v apli­ka­cích se zvý­še­nou che­mic­kou odol­nos­tí nebo po­ža­dav­ků na únavu.

Ro­di­na ma­te­ri­á­lů An­te­ro za­hr­nu­je pro­duk­ty 800NA a An­te­ro 840C­N03, což je va­ri­an­ta elek­trosta­tic­ké­ho di­si­pa­ti­vu (ESD). Stra­ta­sys po­sky­tu­je tyto ma­te­ri­á­ly jak pro zá­kaz­ní­ky, kteří po­u­ží­va­jí 3D tis­kár­ny Stra­ta­sys F900, tak i For­tus 450 mc, a jako ma­te­ri­á­lo­vou mož­nost pro zá­kaz­ní­ky po­ža­du­jí­cí 3D vý­tis­ky pro­střed­nic­tvím Stra­ta­sys Di­rect Ma­nu­factu­ring. Boeing kvalifikoval termoplast Antero 800NA společnosti Stratasys, který umožňuje použití vysokoteplotního materiálu pro díly letadel společnosti.


Mohlo by vás zajímat: