Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON Sysmac Studio 3D Simulation zvyšuje produktivitu

Pondělí, 02 Listopad 2020 08:43

Tags: 3D Simulation | CAM editor | OMRON | Robotika | Sysmac Studio | Vývojové prostředí

Omron Sysmac Studio 3D Simulation-2045Ak­tu­a­li­zo­va­né in­te­gro­va­né vý­vo­jo­vé pro­stře­dí (IDE) Sy­smac Stu­dio 3D Si­mu­lati­on spo­leč­nos­ti Omron po­mo­cí 3D si­mu­la­ce in­te­gru­je a ově­řu­je pohyb ro­bo­tů a pe­ri­fer­ních za­ří­ze­ní. Do­ká­že di­gi­tál­ně re­pro­du­ko­vat celé za­ří­ze­ní a ově­řit tak pro­voz se stej­nou přes­nos­tí, jako by se jed­na­lo o stroj. To po­má­há spo­leč­nos­tem zvý­šit efek­ti­vi­tu pro­ce­sů a na­vý­šit vý­rob­ní ka­pa­ci­tu. Pro­stře­dí IDE usnadňuje návrh pro­střed­nic­tvím před­běž­né­ho ově­ře­ní. Vy­u­ží­vá si­mu­la­ce, které umožňují rych­lé změny ve vý­rob­ních zá­vo­dech, krat­ší dobu vý­vo­je za­ří­ze­ní, vy­so­ce přes­nou mon­táž a sou­čas­né spuš­tě­ní vý­rob­ních linek na více pra­co­viš­tích.

Soft­ware Sy­smac Stu­dio 3D Si­mu­lati­on lze jed­no­du­še za­kou­pit při­dá­ním vo­li­tel­ných li­cen­cí pro si­mu­lač­ní funk­ce do pro­gra­mo­va­cí­ho soft­wa­ru Sy­smac Stu­dio nej­zná­měj­ších au­to­ma­ti­zač­ních ří­di­cích jed­no­tek Omron řady NJ/NX.

Omron Sysmac Studio 3D Simulation-2-2045

Hlav­ní funk­ce:

  • Je­di­ný soft­ware pro ří­ze­ní po­hy­bu, lo­gi­ku sek­ven­cí, bez­peč­nost, po­ho­ny, ka­me­ro­vý sys­tém a roz­hra­ní HMI
  • Plně v sou­la­du s ote­vře­nou nor­mou IEC 61131-3
  • Pod­po­ru­je pro­gra­mo­vá­ní po­mo­cí kon­takt­ní­ho sché­ma­tu, struk­tu­ro­va­né­ho textu a vlo­že­né­ho struk­tu­ro­va­né­ho textu s ob­sáh­lou sadou in­struk­cí
  • CAM edi­tor pro snad­né pro­gra­mo­vá­ní slo­ži­tých pro­fi­lů ří­ze­ní po­hy­bu
  • Jeden si­mu­lač­ní ná­stroj pro sek­venč­ní ří­ze­ní a ří­ze­ní po­hy­bu v 3D pro­stře­dí
  • Po­kro­či­lé bez­peč­nost­ní funk­ce s 32míst­ným bez­peč­nost­ním hes­lem

Mohlo by vás zajímat: