Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak daleko dokážete vrhnout dýní?

Pondělí, 02 Listopad 2020 15:22

Tags: 3D CAD | Dýně | Simulation | SolidWorks | Trebuchet

SW Simulation-pumpkin-2045Tvůr­ci 3D CAD soft­wa­ru So­lid­works čas od času při­chá­ze­jí se zá­bav­ným před­sta­ve­ním svého pro­gra­mu. V čase hallo­wee­nu a dýňového ší­len­ství vy­tvo­ři­li video, jak da­le­ko se do­ká­že vrh­nout dýní. Ne jen tak rukou, jako svého času Fi­bin­ge­ro­vá koulí, ale po­mo­cí vr­ha­cí­ho za­ří­ze­ní zná­mé­ho jinak pod ná­zvem tre­bu­chet. Po vy­brá­ní a na­mo­de­lo­vá­ní jedné z va­ri­ant je na řadě soft­ware So­lid­works Si­mu­lati­on, který do­ká­že zjis­tit délku vrhu zcela snad­no. I ty nej­jed­no­duš­ší ná­vrhy však mohou pro­vá­zet slo­ži­té pro­blémy.

Po­dí­vej­te se, jak Jimmy se soft­wa­rem So­lid­works Si­mu­lati­on snad­no zvlá­dá úkoly, jako je op­ti­ma­li­za­ce me­cha­nis­mu nebo dy­na­mic­ký náraz, aby se při­blí­žil spl­ně­ní svého snu stát se svě­to­vým šam­pió­nem ve vrhu dýní.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

 

 


Mohlo by vás zajímat: