Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stavební průmysl musí být otevřen umělé inteligenci

Úterý, 03 Listopad 2020 23:12

Tags: Digitální dokumentace | Ibrahim Imam | PlanRadar | Real estate | Software | Stavebnictví

PlanRadar2045Nej­pr­ve se na ob­zo­ru ob­je­ví dron, který se začne vzná­šet nad sta­ve­niš­těm. O chví­li poz­dě­ji se na table­tu, který dr­ží­te, roz­sví­tí upo­zor­ně­ní na po­zo­ro­vá­ní, která dron pro­ve­dl: sta­veb­ní děl­ník v sekci B ne­no­sí helmu, čtyři z bagrů jsou ne­vy­u­ží­va­né a tmavý kou­sek země v sekci D na­zna­ču­je, že ob­last je pod­má­če­ná. Tyto mož­nos­ti jsou pří­kla­dy bu­dou­cí­ho pří­sli­bu vy­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce ve sta­veb­nic­tví, která by mohla zlep­šit plá­no­vá­ní stav­by, její pro­ve­de­ní, a cel­ko­vě tak zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a bez­peč­nost na pra­co­viš­ti. I když je tato tech­no­lo­gie stále re­la­tiv­ně nová, oče­ká­vá se, že po­ptáv­ka po ní po­ros­te. Ně­kte­ré od­ha­dy po­čí­ta­jí s tím, že trh s umě­lou in­te­li­gen­cí do­sáh­ne do roku 2026 hod­no­ty 105 mi­li­ard korun (4,5 mi­li­ar­dy USD).

Co je AI ve sta­veb­nic­tví?

Ar­ti­fi­cial In­tel­li­gen­ce, zkrá­ce­ně AI, je ter­mín po­u­ží­va­ný k po­pi­su, jak lze na­vrh­nout stro­je k na­po­do­bo­vá­ní lid­ských ko­gni­tiv­ních funk­cí včet­ně roz­po­zná­vá­ní vzor­ců, učení se ze zku­še­nos­tí a po­ro­zu­mě­ní ob­ra­zům. Stro­jo­vé učení je pod­mno­ži­nou umělé in­te­li­gen­ce vy­u­ží­va­jí­cí sta­tis­ti­ky k tomu, aby se po­čí­ta­čo­vé sys­témy mohly „učit“ z na­sbí­ra­ných in­for­ma­cí. Čím více dat stroj má, tím efek­tiv­něj­ším se po­ro­zu­mě­ní uži­teč­ným in­for­ma­cí stává.

Umělá in­te­li­gen­ce ve sta­veb­nic­tví za­hr­nu­je po­u­ži­tí těch­to tech­no­lo­gií ke zvý­še­ní bez­peč­nos­ti, sní­že­ní pro­duk­ce od­pa­du a zvý­še­ní cel­ko­vé efek­ti­vi­ty. Pro­gra­my AI mají na­pří­klad schop­nost mo­ni­to­ro­vat in­ter­ak­ce sta­veb­ních děl­ní­ků a stro­jů na sta­ve­niš­ti v re­ál­ném čase a mohou va­ro­vat stav­by­ve­dou­cí před po­ten­ci­ál­ní­mi bez­peč­nost­ní­mi hroz­ba­mi, chy­ba­mi a pro­dle­va­mi.

Navíc, AI by mohla pro­brat všech­na vaše data ze zá­vě­reč­ných zpráv a vy­tvo­řit řadu do­po­ru­če­ní, které po­mů­žou ke zlep­še­ní va­šich bu­dou­cích pro­jek­tů.

Jaké je po­ten­ci­ál­ní vy­u­ži­tí AI ve sta­veb­nic­tví?

Ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní: Jed­nou z nej­vět­ších před­nos­tí umělé in­te­li­gen­ce je její schop­nost pro­zkou­mat různé va­ri­an­ty mo­de­lu a najít tu nej­lep­ší mož­nou volbu. Ge­ne­ra­tiv­ní de­sign může být uži­teč­ný pro de­sig­né­ry vy­u­ží­va­jí­cí tech­no­lo­gii BIM. Na­pří­klad AI by na zá­kla­dě mo­de­lu BIM pro­zkou­ma­la de­sít­ky tisíc mož­nos­tí změn ve­dou­cích k bez­peč­něj­ší­mu, sta­bil­něj­ší­mu, lev­něj­ší­mu a rych­lej­ší­mu ná­vr­hu. Za­tím­co by člo­věk strá­vil mě­sí­ce práce, aby všech­ny va­ri­an­ty pro­šel ručně, pro­gram umělé in­te­li­gen­ce zvlád­ne celý pro­ces za ně­ko­lik hodin.

Au­to­ma­tic­ká de­tek­ce chyb: Pro­gra­my AI mohou po­rov­ná­vat po­stup stav­by sku­teč­né bu­do­vy s její di­gi­tál­ní repli­kou za­stou­pe­nou v mo­de­lu BIM a od­ha­lit ja­ké­ko­liv chyby nebo od­chyl­ky od pů­vod­ní­ho plánu. Tato ana­lý­za umožňuje re­a­go­vat na ja­ké­ko­liv po­ten­ci­ál­ní pro­blémy už v je­jich rané fázi.

AI je také velmi efek­tiv­ní při ana­lý­ze his­to­ric­kých dat a může tyto po­znatky vy­u­žít k vy­tvá­ře­ní prav­dě­po­dob­ných před­po­vě­dí bu­dou­cích udá­los­tí. Za­tím­co sta­veb­ní prů­my­sl stále čeká na pro­gram, který by toto do­ká­zal, data, která apli­ka­ce jako Pla­nRa­dar sbí­ra­jí, by mohla být po­u­ži­ta k učení stro­je roz­po­zná­vat vzor­ce závad tam, kde se nej­čas­tě­ji vy­sky­tu­jí. Před­stav­te si sytém AI, který do­ká­že po­sou­dit stov­ky tisíc hlá­še­ní o po­ško­ze­ní růz­ných typů budov v prů­bě­hu času, pří­pad­ně vě­ro­hod­ně před­ví­dat, kdy dojde k po­ško­ze­ní ur­či­tých po­vrchů nebo ma­te­ri­á­lů, a upo­zor­nit tak správ­ce bu­do­vy.

Ří­ze­ní pro­jek­tů: Pro­jek­to­ví ma­na­že­ři by mohli po­u­žít soft­ware PPM vy­lep­še­ný umě­lou in­te­li­gen­cí, který iden­ti­fi­ku­je prav­dě­po­dob­nost zpož­dě­ní je­jich plánů. Na­pří­klad ná­stro­je za­lo­že­né na umělé in­te­li­gen­ci by mohly upo­zor­nit na možná zpož­dě­ní a změny v pro­ce­su vý­stav­by díky po­rov­ná­ní po­stu­pu sku­teč­né stav­by s di­gi­tál­ní kopií z mo­de­lu BIM. Všech­ny člán­ky do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce, od dis­tri­bu­to­rů a vý­rob­ců po stav­by­ve­dou­cí a sub­do­da­va­te­le, by byly au­to­ma­tic­ky in­for­mo­vá­ni a mohli upra­vit své plány v sou­la­du s ak­tu­a­li­zo­va­ným har­mo­no­gra­mem, aby bylo možné efek­tiv­ně řídit čas i další zdro­je.

Ro­bo­ti­ka: Sta­veb­ní ro­bo­ti­ka AI před­sta­vu­je mož­nost, jak ušet­řit čas a sní­žit ri­zi­ko na sta­ve­niš­tích. I když jsme od světa au­to­nomních ro­bo­tic­kých sta­va­řů ještě stále da­le­ko, firmy jako Build Ro­bo­tics již na­bí­zí bul­do­ze­ry a bagry, které mohou sa­mo­stat­ně pra­co­vat na pře­dem de­fi­no­va­ných úko­lech. Tato ino­va­ce umož­ní pro­jek­tům po­stu­po­vat mno­hem rych­lej­ším tem­pem a hodí se zejmé­na pro pro­jek­ty ve špat­ně do­stup­ných lo­ka­li­tách, kam je ob­tíž­né do­stat pra­cov­ní­ky ze dne na den – místo toho by vzdá­le­né bagry mohly pra­co­vat mno­hem rych­le­ji.

Drony s vy­lep­še­nou AI: Drony se po­u­ží­va­jí na stav­bách, aby po­skyt­ly nový po­hled na pro­bí­ha­jí­cí pro­jekt. Ob­ráz­ky sbí­ra­né drony pro­střed­nic­tvím vzdá­le­ných zá­zna­mů a 360°skenů mohou po­skyt­nout data, která umož­ní AI pro­gra­mům sle­do­vat po­stup pro­jek­tů opro­ti pů­vod­ním plá­nům. Firmy jako Sky­catch jdou nyní o krok dále a učí drony „po­cho­pit“ to, co vidí. Vy­u­ži­tí je enorm­ní: od po­zo­ro­vá­ní ne­bez­peč­né čin­nos­ti až po mo­ni­to­ro­vá­ní úrov­ně pro­duk­ti­vi­ty. In­te­li­gent­ní drony mohou po­mo­ci zvý­šit bez­peč­nost, efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu na sta­ve­niš­ti.

Pře­káž­ky adop­ce: Na­vzdo­ry ob­rov­ské­mu po­ten­ci­á­lu vy­u­ži­tí bo­hu­žel čelí sta­veb­ní tech­no­lo­gie AI spous­tě klí­čo­vých pře­ká­žek. Stro­je umělé in­te­li­gen­ce vy­ža­du­jí velké množ­ství dat k „cvi­če­ní“ al­go­rit­mů pro hle­dá­ní vzor­ců. Na­pří­klad sys­tém AI, který byl vy­ško­len k zjiš­ťo­vá­ní, zda děl­ní­ci nosí helmy, musel pro­hlí­žet mi­li­o­ny fo­to­gra­fií jed­not­liv­ců z růz­ných výšek a na různé vzdá­le­nos­ti, aby věděl, kdy upo­zor­nit ve­dou­cí­ho pro­jek­tu. Vět­ši­na sta­veb­ních spo­leč­nos­tí je však pří­liš malá na to, aby ucho­vá­va­la do­sta­tek dat, a mají proto ome­ze­né mož­nos­ti. Kromě toho je na trhu ne­do­sta­tek da­to­vých ana­ly­ti­ků, kteří zá­ro­veň po­ža­du­jí ex­trém­ně vy­so­ké platy. Po­ten­ci­ál AI tak budou moci ještě ně­ja­kou dobu vy­u­ží­vat jen velké spo­leč­nos­ti.

V sou­čas­né době zů­stá­vá umělá in­te­li­gen­ce ve sta­veb­nic­tví re­la­tiv­ně novou tech­no­lo­gií. To nám ale ne­brá­ní pře­mýš­let o tom, co bude jed­no­ho dne možné. I přes dané pře­káž­ky osvo­je­ní těch­to tech­no­lo­gií se i menší spo­leč­nos­ti mohou při­pra­vit na to, že budou těžit s bu­dou­cí­ho vý­vo­je umělé in­te­li­gen­ce a za­jis­tí, aby je­jich pro­jek­to­vá data byla dů­sled­ně za­chy­ce­na a bez­peč­ně ulo­že­na. Má-li se sta­veb­ní prů­my­sl na­dá­le roz­ví­jet v di­gi­tál­ním věku, musí být ote­vřen im­ple­men­ta­ci tech­no­lo­gií AI.

Více informací na www.planradar.com.

Ibrahim Imam

Autor tohoto komentáře, Ibrahim Imam, je spoluzakladatelem společnosti PlanRadar, evropského poskytovatele softwaru pro digitální dokumentaci a komunikaci pro stavební průmysl a real estate.


Mohlo by vás zajímat: