Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Upínací systémy pro zpřesnění a urychlení průmyslových měření

Čtvrtek, 05 Listopad 2020 14:52

Tags: FixtureBuilder | Měření | Průmysl | Renishaw | Stavebnice | Upínací systémy

SW FixtureBuilder pro modelovani upinacich systemu Renishaw-2045Pro řadu tech­ni­ků před­sta­vu­je upev­ně­ní mě­ře­né­ho vý­rob­ku zdlou­ha­vý a ne­pří­jem­ný úkon. Upev­nit díl tak, aby se ne­hý­bal a bylo možné změ­řit všech­ny jeho prvky, je ná­roč­né a vy­ža­du­je znač­né od­bor­né zna­los­ti. Vý­zvou je i za­jiš­tě­ní iden­tic­kých pod­mí­nek pro opa­ko­va­ná mě­ře­ní slo­ži­tě tva­ro­va­ných dílů. Re­nishaw proto vy­vi­nu­l spe­ci­ál­ní upí­na­cí sta­veb­ni­ce a soft­ware Fi­x­tu­re­Bu­il­der, který umožňuje celý pro­ces mě­ře­ní do­pře­du na­mo­de­lo­vat ve 3D. Pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru Fi­x­tu­re­Bu­il­der s upí­na­cí sta­veb­ni­cí lze snad­no a rych­le změ­řit ja­ký­ko­li dílec.

Zá­sad­ně se tím urych­lu­je pří­pra­va mě­ře­ní, pro­ces mě­ře­ní se zpřesňuje a hlav­ně zjed­no­du­šu­je. Z ne­pří­jem­né­ho úkonu se stává snad­no pro­ve­di­tel­ná úloha.

Na­mo­de­luj­te si způ­sob upnu­tí sou­část­ky

V soft­wa­ru Fi­x­tu­re­Bu­il­der mohou uži­va­te­lé ve 3D na­mo­de­lo­vat mě­ře­ní ja­ké­ko­li sou­část­ky. Jed­no­du­še se do soft­wa­ru im­por­tu­je CAD model kon­t­ro­lo­va­né­ho dílu a ná­sled­ně se vy­tvo­ří upí­na­cí sys­tém přes­ně podle mě­ře­né­ho dílu. Celá se­sta­va i s mě­ře­ným dílem se ná­sled­ně ex­por­tu­je do me­t­ro­lo­gic­ké­ho soft­wa­ru, který pro­ve­de mě­ře­ní dílce v upí­na­cím sys­té­mu Re­nishaw.
V nej­no­věj­ší verzi soft­wa­ru Fi­x­tu­re­Bu­il­der 8.0 lze mo­de­lo­vat upí­na­cí sys­témy vy­u­ží­va­jí­cí ino­va­tiv­ní ma­ni­pu­lač­ní sys­tém Re­nishaw Quic­kLo­ad. Do nové verze byly při­dá­ny také me­t­ro­lo­gic­ké stoly, upí­na­cí sys­témy M12, upí­na­cí sys­témy ¼-20 a mnoho dal­ších no­vých upí­na­cích kom­po­nent.
Uži­va­te­lé mají v knihov­ně kom­po­nent pří­stup k ještě bo­hat­ší na­bíd­ce upí­na­cích ele­men­tů. Vy­lep­še­ný en­gi­ne soft­wa­ru navíc zpro­střed­ko­vá­vá pohyb stro­je a de­tek­ci ko­li­zí v re­ál­ném čase s vyšší přes­nos­tí. Vý­sled­kem je mno­hem rych­lej­ší kon­fi­gu­ra­ce upí­na­cí­ho sys­té­mu.

Upinace pro opticke systemy Renishaw-2045

Upí­na­cí lišty na­hra­zu­jí ko­ber­co­vé pásky a žvý­kač­ky

Re­nishaw na­bí­zí také upí­na­cí sta­veb­ni­ce pro op­tic­ké sys­témy. Prů­hled­né upí­na­cí desky vy­ro­be­né z ple­xiskla umožňují pre­ciz­ně na­sví­tit dílce pro mě­ře­ní op­tic­ký­mi a mul­ti­sen­zo­ro­vý­mi sys­témy. Upí­na­cí desky se po­mo­cí rych­lou­pí­na­cích mag­ne­tů a po­lo­ho­va­cích ko­lí­ků fi­xu­jí do spe­ci­ál­ních lišt. Při mě­ře­ní se dají vyměňovat upnu­té se­sta­vy do­slo­va ve vte­ři­nách. Lze tak snad­no upev­nit a ná­sled­ně změ­řit ja­kou­ko­li sou­část­ku.
Je tak možné zá­sad­ně zvý­šit vý­rob­ní ka­pa­ci­tu, opa­ko­va­tel­nost a přes­nost kon­t­rol­ní­ho pro­ce­su. Je to zá­sad­ní roz­díl opro­ti fi­xo­vá­ní sou­čás­tek ko­ber­co­vou pás­kou či růz­ný­mi le­pi­cí­mi hmo­ta­mi, což jsou sice pri­mi­tiv­ní, ale funkč­ní prak­ti­ky, které se v praxi stále často vy­sky­tu­jí.9

Spo­leč­nost Re­nishaw na­bí­zí dva typy upí­na­cích sta­veb­nic pro op­tic­ké sys­témy vhod­né pro mě­ři­cí stro­je s op­tic­kým nebo mul­ti­sen­zo­ro­vým vy­ba­ve­ním: sys­tém Quic­kLo­ad cor­ner (QLC) nebo soupra­vu In­ter­chan­ge­a­ble vi­si­on fi­x­tu­re (IVF). Volba správ­né­ho typu se od­ví­jí od typu mě­ři­cí­ho pří­stro­je.


Mohlo by vás zajímat: