Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Představení veletrhu Formnext Chicago 2025

Úterý, 04 Červen 2024 20:41

Tags: AM řetězec | Chicago 2025 | FormNext | Mesago | Průmysl

Formnext Chicago-2423Mesa­go Messe Frank­furt nad Mo­ha­nem při­ná­ší úspěš­ný kon­cept ve­letr­hu Form­next do USA v po­do­bě Form­next Chi­ca­go, nej­vět­ší­ho svě­to­vé­ho trhu adi­tiv­ní vý­ro­by (AM). Ve dnech 8.–10. dubna 2025 se na ve­letr­hu Form­next Chi­ca­go před­sta­ví např. celý ře­tě­zec prů­mys­lo­vých pro­ce­sů adi­tiv­ní vý­ro­by.

Form­nex­tem Chi­ca­go roz­ši­řu­je Mesa­go Messe Frank­furt svou stra­te­gii re­gi­o­nál­ně při­způ­so­be­ných for­má­tů na re­le­vant­ních tr­zích AM, která vy­chá­zí z velmi úspěš­né pů­vod­ní akce Form­next ve Frank­fur­tu. Do­sa­vad­ní­mi pří­kla­dy jsou Form­next + PM South China v čín­ském Šen-čenu a Form­next Forum Tokio v Ja­pon­sku. Form­next Chi­ca­go po­řá­dá spo­leč­nost Mesa­go Messe Frank­furt ve spo­lu­prá­ci s AMT (Aso­ci­a­ce pro vý­rob­ní tech­no­lo­gie) a Gard­ner Busi­ness Media. AMT je po­řa­da­te­lem IMTS, nej­vět­ší­ho vý­rob­ní­ho ve­letr­hu v Se­ver­ní Ame­ri­ce. Gard­ner Busi­ness Media je před­ní se­ve­ro­a­me­ric­ká me­di­ál­ní spo­leč­nost za­mě­ře­ná na ob­rá­bě­ní, zpra­co­vá­ní plas­tů a další vý­rob­ní tech­no­lo­gie.

AMT vnímá Form­next Chi­ca­go jako vel­kou pří­le­ži­tost pro ame­ric­ký apli­kač­ní prů­my­sl, pro­to­že po­krý­vá celý hod­no­to­vý ře­tě­zec adi­tiv­ní­ho prů­mys­lu od do­da­va­te­lů ma­te­ri­á­lů, soft­wa­ru a vý­rob­ních sys­té­mů až po ná­sled­né zpra­co­vá­ní a za­jiš­tě­ní kva­li­ty. Tím se nový for­mát jasně od­li­šu­je od stá­va­jí­cích akcí za­mě­ře­ných na 3D tisk nebo rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní na ame­ric­kém trhu.

Se­tká­ní AM Users Group (AMUG) v Chi­ca­gu se bude konat také při­bliž­ně ve stej­nou dobu jako Form­next Chi­ca­go. Velmi od­liš­né for­má­ty AMUG a Form­next Chi­ca­go by mohly vy­tvá­řet sy­ner­gie a vzá­jem­ně se pod­po­ro­vat, což umož­ní vy­tvá­řet při­da­nou hod­no­tu pro toto od­vět­ví. Kon­ku­ren­ce bude exis­to­vat vždy, zejmé­na v USA. A na tak vel­kém trhu, jako jsou Spo­je­né státy, a s tak dů­le­ži­tou tech­no­lo­gií, jako je adi­tiv­ní vý­ro­ba, je pro­stor pro více než jeden for­mát.

Form­next Chi­ca­go se bude konat ve dnech 8.–10. dubna 2025 v Chi­ca­gu ve státě Il­li­no­is. Chce­te-li se do­zvě­dět více, na­vštiv­te formnextchicago.com.

Naplánovány jsou následující mezinárodní akce Formnext:

  • Formnext + PM South China, Shenzhen, Čína: 28.–30. srpna 2024
  • Formnext na IMTS, Chicago, USA: 9.–14. září 2024
  • Formnext Forum Tokio, Japonsko: 26.–27. září 2024
  • Formnext ve Frankfurtu, Německo: 19.–22. listopadu 2024
  • Formnext Chicago, USA: 8.–10. dubna 2025

 


Mohlo by vás zajímat: