Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZEISS T-SCAN hawk – nové přenosné řešení pro 3D skenování

Pátek, 06 Listopad 2020 10:00

Tags: Hardware | Hawk | Inspekce | Měření | Skenování | T-Scan | ZEISS

zeiss t-scan hawk 02-2045T-SCAN hawk je od­po­vě­dí firmy ZEISS na ši­ro­kou škálu in­spekč­ních úkolů v dílně, které je třeba pro­vá­dět na místě. Pře­nos­ný sa­mo­stat­ný ruční la­se­ro­vý ske­no­va­cí sys­tém je do­dá­ván s pře­din­sta­lo­va­ným in­spekč­ním soft­warem GOM In­spect Suite a po­sky­tu­je přes­ná 3D data a vy­so­ce kva­lit­ní vý­sled­ky. Fle­xi­bil­ní 3D ske­ner shro­maž­ďu­je na­mě­ře­ná data ve vý­rob­ních pro­stře­dích, la­bo­ra­to­řích nebo na pra­cov­ním stole, která se pak po­u­ží­va­jí ke kon­t­ro­le kva­li­ty dílů a ná­stro­jů, re­verz­ní­mu in­že­nýr­ství nebo k jiným úče­lům.

Různé re­ži­my ske­no­vá­ní i pro těžko pří­stup­ná místa

Pře­nos­ný 3D la­se­ro­vý ske­ner se může pochlu­bit dů­le­ži­tý­mi tech­nic­ký­mi funk­ce­mi, jako je fo­to­gra­m­me­t­rie vel­kých ob­jek­tů, více la­se­ro­vých zdro­jů a tři re­ži­my ske­no­vá­ní. Díky in­te­gro­va­né fo­to­gra­m­me­t­rii do­ká­že velmi přes­ně di­gi­ta­li­zo­vat velké a těžké před­mě­ty. Do­dá­vá se se dvěma la­se­ro­vý­mi zdro­ji, čer­ve­ným a mod­rým, které do­ká­žou ske­no­vat různé po­vr­cho­vé struk­tu­ry a ma­te­ri­á­ly a do­kon­ce i tmavé a lesk­lé ob­jek­ty, hlu­bo­ké kapsy a malé de­tai­ly. Uži­va­te­lé mohou také během ske­no­vá­ní změ­nit režim ske­no­vá­ní. ZEISS T-SCAN hawk sbírá 3D data i na po­hy­bu­jí­cích se nebo vibru­jí­cích ob­jek­tech.

Vy­ro­ben pro vý­ro­bu a údrž­bu

Pře­nos­ný ZEISS T-SCAN hawk je uži­teč­ným ná­stro­jem pro 3D kon­t­ro­ly opo­tře­be­ní a po­ško­ze­ní a pro po­rov­ná­vá­ní sku­teč­ných dat s CAD. Usnadňuje tak uži­va­te­lům údrž­bu, opra­vy a ge­ne­rál­ní opra­vy. Ob­las­ti, jako je 3D tisk, rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní a re­verz­ní in­že­nýr­ství, jsou pro tento fle­xi­bil­ní sys­tém také do­ko­na­lý­mi apli­kač­ní­mi ob­last­mi. Pře­din­sta­lo­va­ný soft­ware GOM In­spect Suite pro­ve­de uži­va­te­le celým pra­cov­ním po­stu­pem ske­no­vá­ní, son­do­vá­ní a kon­t­ro­ly, takže jde o rych­lý a snad­ný pro­ces.

Mnoho kon­t­rol­ních funk­cí zdar­ma

GOM jako spe­ci­a­lis­ta na 3D me­t­ro­lo­gii se stal stan­dar­dem v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích se svým soft­warem GOM In­spect typu „vše v jed­nom“. Nová soft­wa­ro­vá plat­for­ma GOM In­spect Suite za­hr­nu­je a usnadňuje kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup od ske­no­vá­ní až po re­viz­ní zprá­vu pro ma­xi­mál­ní snad­né po­u­ži­tí. GOM In­spect Suite na­bí­zí řadu in­spekč­ních funk­cí a po re­gis­tra­ci je k dis­po­zi­ci zdar­ma. Plná verze sady GOM In­spect Suite po­sky­tu­je plný roz­sah funk­cí ana­lý­zy dat a ša­b­lon. Uži­va­te­lé si mohou stáh­nout bez­plat­nou 30­den­ní zku­šeb­ní verzi a vy­zkou­šet si soft­ware a jeho pro­fe­si­o­nál­ní funk­ce.
Seznamte se s 3D ske­no­vá­ním pomocí ZEISS T-SCAN hawk na www.handsonmetrology.com.

Nový flexibilní a přesný ruční laserový skenovací systém ZEISS T-SCAN hawk shromažďuje naměřená data ve výrobních prostředích, laboratořích nebo na pracovním stole.


Mohlo by vás zajímat: