Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CDE softwary v Česku a přehled jejich vlastností

Pátek, 06 Listopad 2020 15:23

Tags: CDE | Česko | Common Data Environment | CzBIM | Přehled vlastností | Webináře

CDE online-seminar-2045czBIM při­pra­vil na 10. lis­to­pa­du 2020 od 10:00 ho­di­no­vý vzdě­lá­va­cí on-line webi­nář – CDE soft­wa­ry v Česku a pře­hled je­jich vlast­nos­tí, ve kte­rém se do­zví­te více o CDE, o roli CDE v rámci ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu pro­jek­tu a také o pro­jek­tu z dílny czBIM, který po­má­há se vy­znat v CDE soft­warech a je­jich vlast­nos­tech. Spo­leč­né da­to­vé pro­stře­dí (Com­mon Data En­vi­ron­ment, zkrá­ce­ně CDE) je na­pros­to ne­zbyt­né pro ří­ze­ní pro­jek­tů nejen v rámci BIM.

Jedná se o je­di­ný zdroj in­for­ma­cí, který je ur­če­ný ke shro­maž­ďo­vá­ní, sprá­vě a ší­ře­ní dat pro všech­ny, kteří se na pro­jek­tu po­dí­lí. Vý­ho­dou je usnad­ně­ní práce mezi jed­not­li­vý­mi týmy, de­fi­nu­je vždy je­di­nou plat­nou verzi in­for­ma­ce, a tím za­me­zu­je chy­bám, du­pli­ci­tám a ne­do­ro­zu­mě­ní. CDE je cen­t­rál­ní úlo­žiš­tě in­for­ma­cí, kam mohou při­stu­po­vat všich­ni účast­ní­ci pro­jek­tu. Je to pro­stře­dí pro spo­lu­prá­ci, které každý po­u­ží­vá podle po­ky­nů uve­de­ných v normě ISO 19650, a ke ko­or­di­na­ci in­for­ma­cí s členy do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce.
KDE: www.youtube.com/CzBIM
JAK: online, registrace na eepurl.com/jmxFT

Více informací o webináři

 

 


Mohlo by vás zajímat: