Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Inovativní techniky programování a ověřování

Pondělí, 09 Listopad 2020 00:00

Tags: CAM | CGTech | DP Technology | ESPRIT | ESPRIT-to-VE­RICUT | Vericut | Webinar

vericut-webinar-2045Po­dí­vej­te se, jak ESPRIT vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci ke zvý­še­ní po­vě­do­mí o stro­ji. Spo­leč­nost DP Tech­no­lo­gy po­kra­ču­je v sérii vzdě­lá­va­cích webi­ná­řů s té­ma­tem ESPRIT. Ve spo­lu­prá­ci s fir­mou CG­Tech při­pra­vi­la na 12. lis­to­pa­du ve 20:00 hodin živý webi­nář, jak po­mo­cí roz­hra­ní ESP­RIT-to-VE­RI­CUT se dá zvý­šit pro­duk­ti­vi­ta a ze­fek­tiv­nit vý­ro­ba. Na­uč­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho.

Uvi­dí­te také ně­kte­ré z nej­no­věj­ších funk­cí v soft­warech ESPRIT i VE­RICUT, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Proč se zú­čast­nit:

  • Po­cho­pí­te vý­ho­dy po­u­ží­vá­ní roz­hra­ní ESPRIT-to-VE­RICUT
  • Po­dí­vá­te se, jak Esprit vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k po­sí­le­ní po­vě­do­mí o stro­ji a au­to­ma­tic­ké­mu pro­po­je­ní ope­ra­cí
  • Na­u­čí­te se, jak ply­nu­le zaměňovat stro­je pro ho­to­vé pro­gra­my uvnitř Espri­tu
  • Na­u­čí­te se, jak uklá­dat pa­ra­me­t­ry po­mo­cí Ve­ricu­tu a rych­le měnit vý­stup na nový stroj

Více informací na www.espritcam.com.

Registrujte se zde

 

 


Mohlo by vás zajímat: