Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AMC Bridge předvádí převod fotografií na 3D

Pondělí, 09 Listopad 2020 00:44

Tags: 3D Modelování | AMC Bridge | Autodesk | Forge | Konvertor | Pho­tos-to-3D

Photos-to-3D-2045Spo­leč­nost AMC Bridge vy­dá­vá na tech­no­lo­gii Forge za­lo­že­ný Pho­tos-to-3D Con­ver­ter pro ge­ne­ro­vá­ní 3D mo­de­lu ze sady fo­to­gra­fií po­ří­ze­ných na smart­pho­nu. V in­ter­ak­ci s roz­hra­ním pro pro­gra­mo­vá­ní apli­ka­cí (API) Au­to­de­sk Forge Re­a­li­ty Cap­tu­re umožňuje tato de­mon­strač­ní ver­ze tech­no­lo­gie uži­va­te­lům vy­tvo­řit fo­to­scé­nu, na­hrát do ní vy­bra­né ob­ráz­ky a zob­ra­zit vý­sled­ný 3D model au­to­ma­tic­ky ulo­že­ný v úlo­žiš­ti A360. Funk­ce de­mon­strač­ní verze tech­no­lo­gie také umožňuje uži­va­te­lům pro­hlí­žet pa­ra­me­t­ry mo­de­lu a sdí­let 3D model pro­střed­nic­tvím do­stup­ných apli­ka­cí pro sdí­le­ní do­ku­men­tů.

Po­dí­vej­te se na krát­ké ukáz­ko­vé video s ukáz­kou Pho­tos-to-3D Con­ver­teru v akci.

Pokud máte zájem do­zvě­dět se více o před­ve­de­ných tech­no­lo­gi­ích a o tom, jak je lze vy­u­žít pro vaše po­tře­by, kon­tak­tuj­te AMC Bridge a pro­dis­ku­tuj­te po­drob­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: