Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ATCx Conceptual Design – Simulation at the Speed of Design

Čtvrtek, 19 Listopad 2020 23:44

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

2020 11 24 Simulation at the Speed of Design-2047Al­tair zve pro­střed­nic­tvím spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring všech­ny zá­jem­ce na on-line kon­fe­ren­ci ATCx Con­cep­tu­al De­sign, vě­no­va­nou zku­še­nos­tem s tvor­bou kon­cepč­ních a va­ri­ant­ních kon­strukč­ních ná­vrhů za po­mo­ci rych­lých struk­tu­rál­ních si­mu­la­cí, a to 24. lis­to­pa­du 2020 od 14:00 do 17:00 hodin. Během jed­not­li­vých pří­spěv­ků se­zná­mí účast­ní­ky spo­leč­nos­ti Ja­gu­ar Land Rover, GM, NOV, Whi­rl­pool a další se svými vý­vo­jo­vý­mi pro­ce­sy, me­to­da­mi a po­stu­py. Dále před­ve­dou, jaké si­mu­lač­ní ná­stro­je po­u­ží­va­jí a kde vidí je­jich nej­vět­ší pří­nos při po­ža­dav­cích na zkra­co­vá­ní vý­vo­je.

V pří­spěv­cích bude dis­ku­to­vá­no prak­tic­ké na­sa­ze­ní ná­stro­jů, zejmé­na Al­tair Sim­So­lid a In­spi­re. Do­zví­te se, jak vy­hod­no­co­vat me­cha­nic­ké vlast­nos­ti kon­strukč­ních va­ri­ant v řádu sekund a co mů­že­te oče­ká­vat od pří­stu­pu Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign.

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce

Za­re­gis­truj­te se a sle­duj­te kon­fe­ren­ci živě nebo ze zá­zna­mu!


Mohlo by vás zajímat: