Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OMRON spouští virtuální výstavu „továrny budoucnosti“

Pátek, 20 Listopad 2020 10:12

Tags: Automatiraze | FORPHEUS | OMRON | Průmysl | Robotizace | Továrny | Virtuální výstavy

OMRON virtualni vystava-2047Vir­tu­ál­ní vý­sta­va spo­leč­nos­ti Omron na­bí­zí ná­vštěv­ní­kům 360° vir­tu­ál­ní pro­hlíd­ku, která je pro­ve­de „to­vár­nou bu­douc­nos­ti“ – to­vár­nou, v níž byly za­ve­de­ny roz­lič­né ino­va­ce zvy­šu­jí­cí fle­xi­bi­li­tu, efek­ti­vi­tu a pro­duk­ti­vi­tu. Mezi ře­še­ní, která pro­hlíd­ka zdů­razňuje, patří ro­bo­ti­ka, ka­me­ro­vé sys­témy a tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce. Všech­na jsou za­lo­že­na na kon­cep­tu ino­va­tiv­ní au­to­ma­ti­za­ce Omro­nu, který usi­lu­je o oži­ve­ní vý­rob­ní­ho prů­mys­lu po­sí­le­ním spo­lu­prá­ce a po­ro­zu­mě­ní mezi stro­ji a lidmi za po­mo­ci in­te­li­gent­ních, in­te­gro­va­ných a in­ter­ak­tiv­ních ře­še­ní.

Ukáz­ky na této vý­sta­vě před­vá­dě­jí, jak mohou lidé a stro­je har­mo­nic­ky spo­lu­pra­co­vat – ilu­stru­jí, jak lze vý­rob­ní ino­va­ce prak­tic­ky vy­u­žít v ko­la­bo­ra­tiv­ní vý­ro­bě. Ino­va­ce, jako jsou ty před­vá­dě­né, lze vy­u­žít ke zlep­še­ní ži­vo­ta spo­tře­bi­te­lů i pra­cov­ní­ků v to­vár­nách a mohou při­spět k bu­do­vá­ní lepší spo­leč­nos­ti.

Od For­phea k vý­rob­ní­mu zá­vo­du

Při vstu­pu na pro­hlíd­ku na ná­vštěv­ní­ky čeká For­pheus, ro­bo­tic­ký in­struk­tor stol­ní­ho te­ni­su od Omro­nu. Robot v sobě bez­pro­blé­mo­vě in­te­gru­je ka­me­ro­vý sys­tém, ří­di­cí prvky, ro­bo­ti­ku i tech­no­lo­gie umělé in­te­li­gen­ce a uka­zu­je, jak mohou stro­je spo­lu­pra­co­vat s lidmi, při­čemž se obě stra­ny mohou od sebe učit, aby do­sáh­ly svého pl­né­ho po­ten­ci­á­lu.
Po tomto úvodu ná­sle­du­je ukáz­ka toho, jak do­ká­ží tech­no­lo­gie po­u­ži­té ve For­phe­o­vi trans­for­mo­vat vý­rob­ní závod. Ná­vštěv­ní­ci si pro­hléd­nou in­te­li­gent­ní úse­ko­vou vý­rob­ní linku, která spo­ju­je umě­lou in­te­li­gen­ci s in­ter­ne­tem věcí, 3D ka­me­ro­vým sys­té­mem, in­te­li­gent­ním sní­má­ním a ří­ze­ním a ro­bo­ti­kou s cílem op­ti­ma­li­zo­vat vý­ro­bu a mi­ni­ma­li­zo­vat množ­ství chyb.
Ná­vštěv­ní­ci si ná­sled­ně mohou vy­zkou­šet 3D vy­jí­má­ní ze zá­sob­ní­ků, které se po­u­ží­vá k au­to­ma­ti­za­ci slo­ži­tých vy­jí­ma­cích ope­ra­cí během mon­tá­že. Pro­hlíd­ka po­kra­ču­je ukáz­ka­mi bez­peč­né ob­slu­hy stro­jů po­mo­cí ko­bo­tů, kon­t­ro­ly po­ten­ci­ál­ních vad pro­duk­tů s vy­u­ži­tím umělé in­te­li­gen­ce a ukáz­kou vy­so­ce přes­né­ho vy­rov­ná­ní před­mě­tů. Pro­hlíd­ka je za­kon­če­na před­ve­de­ním tech­no­lo­gie la­se­ro­vé­ho ob­rá­bě­ní, která do­ká­že zkrá­tit dobu zpra­co­vá­ní la­se­rem o více než 35 %.

Na­hléd­nu­tí do bu­douc­nos­ti

Je­li­kož se v této těžké době ne­mů­že konat řada ve­letrhů, chtěl Omron zá­kaz­ní­kům před­vést své nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie na vir­tu­ál­ní vý­sta­vě a dát jim tak mož­nost se­zná­mit se s to­vár­nou bu­douc­nos­ti on-line, ať už jsou kde­ko­li. To pod­tr­hu­je zá­va­zek Omro­nu na­dá­le roz­ví­jet a pod­po­ro­vat bu­douc­nost pro­duk­tiv­ní vý­ro­by.

Navštivte virtuální výstavu společnosti OMRON.


Mohlo by vás zajímat: