Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EuroBLECH 2021 přesunut na 25. – 28. října 2022

Neděle, 22 Listopad 2020 23:56

Tags: EuroBLECH | Hannoverm | Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons | Veletrhy | Výstavy | Zpracování plechu

EuroBLECH 2022-2047Spo­leč­nost Mack Bro­oks Exhi­bi­ti­ons ozná­mi­la už nyní od­lo­že­ní vý­sta­vy Eu­roB­LECH, která se měla konat na vý­sta­viš­ti v ně­mec­kém Han­no­ve­ru od 9. do 12. břez­na 2021. Další Eu­roB­LECH, 26. me­zi­ná­rod­ní vý­sta­va tech­no­lo­gií zpra­co­vá­ní plechů, se vrátí do svého běž­né­ho cyklu až v ter­mí­nu od 25. do 28. října 2022. Toto roz­hod­nu­tí bylo při­ja­to na zá­kla­dě pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mie Covid-19 a ná­sle­du­jí­cích roz­ho­vo­rů se všemi vy­sta­vo­va­te­li a part­ne­ry, které pro­běh­ly v po­sled­ních týd­nech a mě­sí­cích.

K to­mu­to roz­hod­nu­tí při­spě­ly také ne­jis­to­ty ohled­ně po­kra­ču­jí­cích ces­tov­ních ome­ze­ní kvůli sku­teč­ně me­zi­ná­rod­ní­mu cha­rak­te­ru vý­sta­vy Eu­roB­LECH.

Toto rané ozná­me­ní by podle Ni­co­ly Ha­man­no­vé, ge­ne­rál­ní ře­di­tel­ky Mack-Bro­oks Exhi­bi­ti­ons, mělo po­skyt­nout čas, aby se dopad Covid-19 na celém světě sta­bi­li­zo­val, a pokud to bude bez­peč­né, za­jis­tí, aby udá­lost mohla po­kra­čo­vat ve své roz­ho­du­jí­cí roli při opě­tov­ném spo­jo­vá­ní glo­bál­ní­ho od­vět­ví zpra­co­vá­ní plechů. Roz­hod­nu­tí umo­ž­ňu­je na­plá­no­vá­ní bez­peč­nos­ti a Eu­roB­LECH se vrátí ke svému pů­vod­ní­mu har­mo­no­gra­mu v roce 2022 v plné síle.
Tým vý­sta­vy Eu­roB­LECH bude v nad­chá­ze­jí­cích týd­nech a mě­sí­cích úzce ko­mu­ni­ko­vat se zá­kaz­ní­ky a part­ne­ry a dě­ku­je vy­sta­vo­va­te­lům, part­ne­rům, do­da­va­te­lům a ná­vštěv­ní­kům za je­jich pod­po­ru v této ná­roč­né době.
Díky enorm­ní­mu množ­ství před­vá­dě­ní stro­jů v pro­vo­zu je Eu­roB­LECH pro­slu­lý mezi me­zi­ná­rod­ní­mi pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti zpra­co­vá­ní plechů jako nej­dů­le­ži­těj­ší udá­lost při hle­dá­ní in­te­li­gent­ních ře­še­ní a správ­ných stro­jů, vy­ba­ve­ní a ma­te­ri­á­lů pro je­jich spo­leč­nos­ti.
Ne­dáv­no uve­de­ný první Eu­roB­LECH Di­gi­tal In­no­vati­on Sum­mit při­lá­kal 5500 me­zi­ná­rod­ních účast­ní­ků z 91 zemí a před­sta­vo­val mož­nos­ti se­tká­ní, webo­vé se­mi­ná­ře o nej­no­věj­ších tren­dech v oboru a pre­zen­ta­ce vy­sta­vo­va­te­lů i stov­ky vý­stav­ních vý­stav­ních pro­duk­tů.
Ak­tu­a­li­za­ce a další in­for­ma­ce na­jde­te na webo­vých strán­kách akce www.euroblech.com.

 

 


Mohlo by vás zajímat: