Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line konference Simulate at the Speed of Design

Úterý, 24 Listopad 2020 00:30

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair-2048Spo­leč­nos­ti Al­tair a Advan­ced En­gi­nee­ring své zá­kaz­ní­ky, uži­va­te­le a pří­z­niv­ce CAE si­mu­la­cí v po­sled­ních mě­sí­cích in­for­mo­va­ly o nové, v prav­dě re­vo­luč­ní, si­mu­lač­ní me­to­dě a tech­no­lo­gii Sim­So­lid, se kte­rou se mohou po­tká­vat v ná­stro­jích Al­tair Sim­So­lidAl­tair In­spi­re. Se­zná­mit se tak mohli se zku­še­nost­mi prv­ních vý­znam­ných uži­va­te­lů ja­ký­mi jsou Re­nault, CNH In­dustrial, Brompton a dal­ší­mi.

Nyní při­jmě­te po­zvá­ní k půl­den­ní on-line kon­fe­ren­ci s ná­zvem Si­mu­la­te at the Speed of De­sign, kde se se­zná­mí­te s prak­tic­ký­mi zku­še­nost­mi dal­ších uži­va­te­lů a zá­kaz­ní­ků v čele s firmami Ja­gu­ar Land Rover, Ge­ne­ral Mo­tors a Whi­rl­pool.
Ne­za­po­meňte se za­re­gis­tro­vat a při­po­jit již dnes, v úterý 24. lis­to­pa­du 2020 ve 14 hodin.

 


Mohlo by vás zajímat: