Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Volkswagen investuje do barevné technologie 3D tisku

Středa, 25 Listopad 2020 10:26

Tags: 3D tiskárny | Automobilový design | Investice | J850 | Stratasys | Volkswagen

Volkswagen Tiguan-R- Line-2048 Volks­wa­gen na­kou­pil dvě tis­kár­ny firmy Stra­ta­sys s ba­rev­nou tech­no­lo­gií 3D tisku na více ma­te­ri­á­lů za úče­lem vy­lep­še­ní svých pro­to­ty­po­vých schop­nos­tí a ote­vře­ní no­vých pří­le­ži­tos­tí v au­to­mo­bi­lo­vém de­sig­nu. Po in­sta­la­ci 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys J850 za­lo­že­ných na tech­no­lo­gii Po­ly­Jet tisk­ne Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­rum ve 3D ši­ro­kou škálu ex­trém­ně re­a­lis­tic­kých pro­to­ty­pů pro vnitř­ní i vněj­ší užití – po­má­há spo­leč­nos­ti řídit další ino­va­ce při na­vr­ho­vá­ní no­vých vo­zi­del. Volks­wa­gen má s 3D tis­kem při ino­va­ci de­sig­nu a vý­ro­by vo­zi­del pro své zá­kaz­ní­ky více než 25 let zku­še­nos­tí.

Podle spo­leč­nos­ti tato nej­no­věj­ší in­ves­ti­ce umož­ňu­je kon­strukč­ní­mu týmu spl­nit přís­né po­ža­dav­ky Volks­wa­ge­nu na kva­li­tu se schop­nos­tí vy­tvá­řet nyní slo­ži­té pro­to­ty­py z více ma­te­ri­á­lů, které od­rá­že­jí fi­nál­ní vý­rob­ní díly s přes­nos­tí až 99 %. Tato úroveň re­a­lis­mu umož­ní týmu lépe tes­to­vat a vy­lep­šo­vat cel­ko­vé ná­vrhy dílů.
Model J850 po­sky­tu­je Volkswage­nu je­di­neč­nou schop­nost vy­rá­bět pl­no­ba­rev­né pro­to­ty­py až ze sedmi růz­ných ma­te­ri­á­lů s růz­nou tu­hos­tí, fle­xi­bi­li­tou, ne­prů­hled­nos­tí či prů­hled­nos­tí – to vše během je­di­né­ho tisku. Zna­me­ná to znač­nou úspo­ru času a ná­kla­dů opro­ti tra­dič­ním ví­ce­stup­ňo­vým pro­ce­sům ná­vr­hu, jako je mon­táž dílů a la­ko­vá­ní.

Volkswagen Tiguan R- Line-2048

Pro in­te­ri­é­ry vo­zi­del tým Volks­wa­gen Pre-Se­ries-Cen­t­ra také tisk­ne ve 3D díly s růz­ný­mi po­vrchy s tex­tu­rou – od látky, kůže až po dřevo. Kromě toho po­u­ži­tí vy­spě­lé­ho tran­spa­rent­ní­ho ma­te­ri­á­lu s ná­zvem Ve­ro­Ul­tra­Clear umož­ňu­je týmu repli­ko­vat či­rost skla. Schop­nost si­mu­lo­vat tyto vlast­nos­ti vo­zi­dla po­mo­cí re­a­lis­tic­kých mo­de­lů dává ná­vr­há­řům tvůr­čí svo­bo­du rych­le a ná­kla­do­vě efek­tiv­ně tes­to­vat a zdo­ko­na­lo­vat nové ná­vrhy.


Mohlo by vás zajímat: