Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na vyžádání: Inovativní techniky programování a ověřování

Pátek, 27 Listopad 2020 13:28

Tags: DP Technology | ESPRIT | Strojírenství | VERICUT.Obrábění | Webinar

ESPRIT-On demand-2048DP Tech­no­lo­gy na­bí­zí zhléd­nu­tí webi­ná­ře o tom, jak může po­u­ži­tí roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu a ze­fek­tiv­nit vý­ro­bu. Na­u­čí­te se, jak ušet­řit čas snad­ným pře­no­sem dat o pro­vo­zu a vir­tu­ál­ní si­mu­la­ci z jed­no­ho stro­je do dru­hé­ho. Zís­ká­te také in­for­ma­ce o ně­kte­rých z nej­no­věj­ších funk­cí v Espri­tu i Ve­ricu­tu, je­jichž cílem je zvý­šit efek­ti­vi­tu a zlep­šit pro­ce­sy ob­rá­bě­ní.

Sle­do­vá­ním to­ho­to webi­ná­ře na vy­žá­dá­ní po­cho­pí­te vý­ho­dy po­u­ží­vá­ní roz­hra­ní Esprit-to-Ve­ricut a po­dí­vá­te se, jak ESPRIT vy­u­ží­vá umě­lou in­te­li­gen­ci k po­sí­le­ní zna­los­tí o stro­ji a au­to­ma­tic­ké­mu pro­po­je­ní ope­ra­cí. Dále se na­u­čí­te, jak ply­nu­le vyměňovat stro­je v do­kon­če­ných pro­gra­mech uvnitř Espri­tu, a na­u­čí­te se, jak uklá­dat pa­ra­me­t­ry po­mo­cí Ve­ricu­tu a rych­le měnit vý­stup na nový stroj.
For­mu­lář pro vy­žá­dá­ní webi­ná­ře na­jde­te na register.gotowebinar.com.


Mohlo by vás zajímat: