Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Velkoformátová 3D tiskárna UnionTech SLA RSPro 2100

Pátek, 04 Prosinec 2020 15:12

Tags: 3D tiskárny | Connect 2020 | FormNext | Hardware | RSPro 2100 | SLA | UnionTech | Velkoformátovy

UnionTech SLA RSPro 2100-2049Uni­on­Tech úspěš­ně uvedl na trh nový pro­dukt ul­tra­vel­ko­for­má­to­vé 3D tis­kár­ny SLA RSPro 2100 na on-line vý­sta­vě Form­next Con­nect 2020. Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé ná­ka­ze Co­vi­dem-19 a ná­růstu glo­bál­ních ces­tov­ních ome­ze­ní, bla off-line vý­sta­va Form­next 2020 zru­še­na a změ­ně­na na on-line Form­next Con­nect 2020. On-line show se ko­na­la na plat­for­mě Grip ve dnech 10.–12. lis­to­pa­du 2020. S ros­tou­cí po­ptáv­kou po vel­ko­for­má­to­vých tis­ko­vých za­ří­ze­ních v obo­rech vý­ro­by au­to­mo­bi­lů, le­ta­del a do­má­cích spo­tře­bi­čů, před­sta­vil Uni­on­Tech pro­střed­nic­tvím této on-line vý­sta­vy své úspě­chy v ob­las­ti SLA 3D tisku – RSPro 2100.

RSPro 2100 uve­de­ná spo­leč­nos­tí Uni­on­Tech na Form­next Con­nect 2020 je SLA 3D tis­kár­na se super vel­kým for­má­tem 2100 × 700 × 800 mm, vy­zna­ču­jí­cí se vy­so­kou přes­nos­tí, skvě­lou kon­zis­ten­cí tisku a vel­kou ná­kla­do­vou účin­nos­tí. Její zá­klad­ní tech­no­lo­gií je ultra velký for­mát, vy­so­ká bo­do­vá kon­zis­ten­ce, mul­ti­gal­va­no­me­t­ric­ké spo­jo­vá­ní a au­to­ma­tic­ká ka­lib­ra­ce.
Podle Yu Qin­gxi­a­oa, ře­di­te­le vý­zku­mu a vý­vo­je spo­leč­nos­ti Uni­on­Tech, mohou na trh při­nést nové pří­le­ži­tos­ti pouze ne­u­stá­lé ino­va­ce tech­no­lo­gií a pro­duk­tů. Proto Uni­on­Tech vždy vě­nu­je zvlášt­ní po­zor­nost tren­du vý­vo­je trhu a růz­no­ro­dým po­tře­bám zá­kaz­ní­ků, ne­u­stá­le vy­lep­šu­je své tech­nic­ké pro­duk­ty a usi­lu­je o to, aby jeho vlast­ní pro­duk­ty byly klí­čo­vě kon­ku­ren­ce­schop­né a splňovaly po­ža­dav­ky trhu.


Mohlo by vás zajímat: