Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AnyoneGo představuje koncepci lidských invalidních vozíků

Čtvrtek, 10 Prosinec 2020 22:44

Tags: 3D tisk | AnyoneGo | Design | Invalidní vozíky | Koncepce | Patenty

lidsky invalidní vozik-3D pohled-2050Český startup Any­o­ne­Go znají zatím pře­de­vším mi­lov­ní­ci zví­řat, je­jich de­signo­vé a tech­no­lo­gic­ky vy­la­dě­né vo­zí­ky z 3D tis­ká­ren po­u­ží­va­jí v Če­chách a na Slo­ven­sku de­sít­ky hen­di­ke­po­va­ných psů. Tým Any­o­ne­Go ale dlou­ho­do­bě pra­cu­je i na mno­hem vět­ším pro­jek­tu, který má am­bi­ce změ­nit svět in­va­lid­ních vo­zí­ků – ten­to­krát těch ur­če­ných pro lidi. Hlav­ním mot­tem spo­leč­nos­ti je spo­je­ní „free again“, každý z Any­o­ne­Go pro­duk­tů má totiž uži­va­te­lům nejen po­mo­ci vy­vá­žit po­hy­bo­vý hen­di­kep, ale také jim umož­nit co nej­bliž­ší ná­vrat k pl­no­hod­not­ným po­hy­bo­vým ak­ti­vi­tám.

Tento hlav­ní cíl naplňuje i kon­cep­ce no­vé­ho in­va­lid­ní­ho vo­zí­ku, jehož uni­kát­ní ře­še­ní spo­leč­nost Any­o­ne­Go při­hlá­si­la k pa­ten­to­vé ochra­ně pro celou Ev­ro­pu.
Nový de­sign a kon­struk­ce vy­chá­zí z dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti i z prů­zku­mu trhu, na kte­rém je ob­rov­ská díra. Zdá se, že tra­dič­ní vý­rob­ci za­po­mně­li nebo re­zig­no­va­li na prak­tič­nost při trans­por­tu i de­sign, a hlav­ně na vo­zíč­ká­ře, kteří sice nejsou pa­ra­lym­pi­o­ni­ky, ale chtě­jí být stále ak­tiv­ní spor­tov­ně i spo­le­čen­sky.

Co může nový kon­cept na­bíd­nout

Na stá­va­jí­cím trhu mají uži­va­te­lé vo­zí­ků k dis­po­zi­ci dvě zá­klad­ní ty­po­vé va­ri­an­ty. První jsou stan­dard­ní sklá­da­cí vo­zí­ky, které jsou ale těžké, i ve slo­že­ném stavu za­bí­ra­jí hodně místa a špat­ně se ovlá­da­jí. Dru­hou tvoří vo­zí­ky ak­tiv­ní, které jsou lehké, umožňují snad­né ovlá­da­ní i pohyb, ale zpra­vi­dla mají pevný rám, a proto je není možné sklá­dat. Pro je­jich pře­pra­vu vo­zíč­ká­ři po­tře­bu­jí mít k dis­po­zi­ci vůz s vel­kým za­va­za­dlo­vým pro­sto­rem.
Any­o­ne­Go nyní před­sta­vu­je vozík, který v sobě umí do­ko­na­le sklou­bit to nej­lep­ší z obou va­ri­ant, a ještě mno­hem víc. Klí­čo­vou vlast­nos­tí no­vé­ho kon­cep­tu vo­zí­ku je pře­de­vším mož­nost do­ko­na­lé­ho slo­že­ní, které umí v Any­o­ne­Go do­sáh­nout díky zcela no­vé­mu zpra­co­vá­ní kon­struk­ce a tvaru kol. Ta ne­ma­jí tra­dič­ní osu, ale rych­lou­pí­na­cí náboj na hří­del, a vzni­ká tak mezi nimi pro­stor, do kte­ré­ho se vozík složí.
S tímto způ­so­bem sklá­dá­ní vo­zí­ku při­chá­zí Any­o­ne­Go jako první na světě. V pří­pa­dě kon­ku­renč­ních ře­še­ní totiž skon­čí vo­zíč­kář v lep­ším pří­pa­dě hned s ně­ko­li­ka část­mi, vět­ši­nou sed­lem a koly, které musí uklá­dat zvlášť. Opro­ti tomu Any­o­ne­Go vo­zí­ček bude mít po slo­že­ní roz­měr pou­hých 61×60×21 cm včet­ně kol při za­cho­vá­ní všech vlast­nos­tí pl­no­hod­not­né­ho vo­zí­ku s pev­ným rámem.
Takto kom­pakt­ní ba­lí­ček lze snad­no usklad­nit přímo v autě, ať už za se­da­dlem nebo s vy­u­ži­tím tra­dič­ní­ho Iso­fi­xu přímo na něm. Vo­zíč­kář díky tomu může pro svůj pohyb vy­u­ží­vat běžné menší auto, a přes­to vo­zí­ček pře­vá­žet po­ho­dl­ně a zcela bez­peč­ně.
Zá­klad­ním sta­veb­ním ka­me­nem ce­lé­ho po­je­tí je ma­xi­mál­ní jed­no­du­chost a funkč­nost ve spo­je­ní s de­signem, přes­ně tak, jak to platí u pro­duk­tů Any­o­ne­Go pro hen­di­ke­po­va­né psy. V sou­čas­nos­ti mají v Any­o­ne­Go ho­to­vé 3D mo­de­ly a na pro­to­ty­pu ve ve­li­kos­ti 1: 2 ově­ře­nou funkč­nost vo­zí­ku. Mo­men­tál­ně na svých 3D tis­kár­nách tisk­nou model vo­zí­ku ve ve­li­kos­ti 1: 1 a při­pra­vu­jí se na to­po­lo­gic­ké op­ti­ma­li­za­ce.
Sou­čás­tí ro­di­ny pro­duk­tů sou­stře­dě­ných kolem no­vé­ho vo­zí­ku je i snad­no re­a­li­zo­va­tel­ný výtah pro do­má­cí po­u­ži­tí, který ne­mu­sí být nutně určen pouze pro vo­zíč­ká­ře. Další ob­las­tí jsou i pro­myš­le­ná ře­še­ní pro po­ho­dl­nou a bez­peč­nou práci vo­zíč­ká­ře v ku­chy­ni.
Další in­for­ma­ce jsou k dis­po­zi­ci na webu www.​anyonego.​comhuman.​anyonego.​com.


Mohlo by vás zajímat: