Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Výrobci obráběcích strojů otevírají novou kapitolu v zavádění Průmyslu 4.0

Pondělí, 14 Prosinec 2020 00:03

umati-Webevent-2050Sdru­že­ní ně­mec­kých vý­rob­ců ob­rá­bě­cích stro­jů (VDW) od­star­tu­je 16. a 17. pro­sin­ce 2020 další fázi umati – uni­ver­zál­ní­ho tech­no­lo­gic­ké­ho roz­hra­ní stro­je. Vy­u­ži­tím těch­to stan­dar­dů je možné ote­vře­né při­po­je­ní stro­jů. Účast­ní­ci si budou moci vy­zkou­šet, jak do­chá­zí ke kon­ver­gen­ci dat z růz­ných stro­jů – na­ži­vo a z první ruky. Le­toš­ní se­tká­ní je pouze vir­tu­ál­ní, ale před­ve­de umati světu. Po­mo­cí for­má­tu vir­tu­ál­ní udá­los­ti na­bí­zí VDW pěti vy­bra­ným prů­mys­lo­vým part­ne­rům ob­rá­bě­cích stro­jů sku­pi­ny umati Core Group první pří­le­ži­tost před­sta­vit pro­duk­ty, které in­te­gru­jí funk­ce OPC UA pro ob­rá­bě­cí stro­je (OPC UA 40501-1) a OPC UA pro spe­ci­fi­ka­ce stro­jů (OPC UA 40001-1).

Prů­kop­ní­ky to­ho­to se­tká­ní jsou Grob-Werke (Min­delhe­im), Heller (Nürtingen), Lie­b­herr-Ver­za­hn­tech­nik (Kempten), Trum­pf (Di­t­zin­gen) a Uni­ted Grin­ding Group (Bern, Švý­car­sko). Dvou­den­ní pro­gram za­hr­nu­je před­náš­ky „se­tká­ní s od­bor­ní­kem“, živá před­ve­de­ní a dis­ku­se.
Účast na webo­vé akci umati je zdar­ma. Za­re­gis­truj­te se na od­ka­zu umati.org/webevent/registration.
Další informace na  umati.org/webevent.