Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Abvent oznámil Artlantis 2021

Úterý, 29 Prosinec 2020 17:23

Tags: 2021 | Abvent | Architektura | Artlantis | IFC | LUT | MediaStore | Open BIM | Stavebnictví

Artlantis 2021-ifc-3-2053Artlan­tis 2021 vstu­pu­je do světa Open BIM a im­por­tu­je nyní for­mát IFC. Tento nový im­port, který se týká pouze ge­o­me­t­rie mo­de­lu, umožňuje uži­va­te­li Artlan­ti­su při­jí­mat ja­ký­ko­li mo­del od part­ne­ra po­mo­cí ji­né­ho než vlast­ní­ho mo­de­lá­ře a v pří­pa­dě po­tře­by upra­vit ná­vrh přímo ve svém vlast­ním pra­cov­ním ná­stro­ji. Artlan­tis 2021 in­te­gru­je fil­try LUT pro úpra­vu ko­lo­ri­me­t­rie a kon­tras­tu za úče­lem vy­tvo­ře­ní kon­krét­ní at­mo­sfé­ry nebo správ­né­ho ob­ra­zu v ná­hle­du a fi­nál­ním vy­kres­le­ní.

Artlan­tis 2021 ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní na­bí­zí řadu těch­to fil­trů. Po­kud si uži­va­te­lé přejí po­u­žít ja­ký­ko­li vlast­ní filtr, mohou im­por­to­vat své pre­fe­ro­va­né LUT, které jsou k dis­po­zi­ci na růz­ných webo­vých strán­kách jako bez­plat­né nebo li­cen­co­va­né sou­bo­ry .CUBE.
V Artlan­ti­su 2021 si mů­že­te vy­brat buď roz­hra­ní vý­cho­zí­ho na­sta­ve­ní, nebo nové snad­né (Easy) roz­hra­ní. To druhé je z hle­dis­ka na­sta­ve­ní ra­fi­no­va­něj­ší, má mnoho před­de­fi­no­va­ných hod­not a umož­ňu­je upra­vit na­sta­ve­ní podle úrov­ně, na­pří­klad: „vy­so­ká, střed­ní nebo nízká“. Tento pří­stup usnad­ňu­je po­cho­pe­ní na­sta­ve­ní, zjed­no­du­šu­je a zry­ch­lu­je na­sta­ve­ní scény. Po­kro­či­lí uži­va­te­lé nebo za­čá­teč­ní­ci jej všich­ni mohou po­u­ží­vat podle svých zvyků, tech­nic­kých zna­los­tí nebo pre­fe­ren­cí.

Me­di­aSto­re

S Artlan­ti­sem 2021 uvádí spo­leč­nost Ab­vent zcela nový Me­di­aSto­re. Vý­ho­dy, které byly zcela pře­pra­co­va­né z hle­dis­ka vy­hle­dá­vá­ní i er­go­no­mie, jsou zřej­mé:

  • Jas­něj­ší a či­tel­něj­ší roz­hra­ní
  • Rych­lej­ší na­vi­ga­ce
  • Rych­lej­ší a jed­no­duš­ší vy­hle­dá­vá­ní médií (sys­tém tagů)
  • Přímý pří­stup přes in­ter­net po­mo­cí účtu Ab­ven­tID
  • K dis­po­zi­ci pro verze Artlan­ti­su 5, 6, 7, 2019 a 2020… a při­pra­ve­nost na bu­dou­cí verze!

Prozkoumejte ostatní vlastnosti Artlantisu 2021 na artlantis.com.


Mohlo by vás zajímat: