Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Trimble vydal SysQue v8.0.1

Pondělí, 04 Leden 2021 12:01

Tags: Aktualizace | Opravy | Revit | SysQue | Trimble | v8.0.1 | Vylepšení

Revit SysQue-2101Verze SysQue v8.0.1 z pro­sin­ce 2020 je kom­pa­ti­bil­ní s ak­tu­ál­ně pod­po­ro­va­ný­mi ver­ze­mi Au­to­de­sk Revit 2021, 2020 a 2019. Pro tyto tři verze budou k dis­po­zi­ci nové funk­ce. SysQue na­in­sta­lo­va­ný pro Revit 2018 bude i na­dá­le fun­go­vat tak, jak je na­in­sta­lo­ván. SysQue pro Revit 2017 bude odin­sta­lo­ván, pokud je na dané pra­cov­ní sta­ni­ci na­in­sta­lo­vána SysQue verze 8.0 (nebo vyšší). Do­po­ru­če­né sys­té­mo­vé po­ža­dav­ky na­jde­te v části Sys­té­mo­vé po­ža­dav­ky pro Revit 2021. Pokud spus­tí­te Revit/SysQue na sys­té­mu s niž­ším vý­ko­nem, ne­do­sáh­ne­te plné pro­duk­ti­vi­ty soft­wa­ru kvůli po­ma­le­ji pra­cu­jí­cí­mu sys­té­mu.

Také byste se měli ujis­tit, že máte na­in­sta­lo­va­nou nej­no­věj­ší verzi Dy­na­ma. SysQue je kom­pa­ti­bil­ní s 64­bi­to­vým sys­té­mem Micro­soft Win­dows 10.
Di­gi­tál­ní mo­de­ly vy­tvo­ře­né v Re­vi­tu & SysQue nelze uklá­dat ani ote­ví­rat ve ver­zích z před­cho­zí­ho roku.
Toto vy­dá­ní je opra­vou k SysQue v8.0 a ob­sa­hu­je vy­lep­še­ní apli­ka­cí Duct, Pre­Fab Ma­nager, Pipe, Elect­ri­cal a Sup­ports v SysQue. Opra­ve­­ny byly pro­blémy se SysQue způ­so­bu­jí­cí pád Re­vi­tu při klepnu­tí na prvek mo­de­lu SysQue, zejmé­na při sdí­le­ní pra­cov­ní­ho pro­stře­dí. SysQue v8.0.1 je úplná in­sta­la­ce a ne­vy­ža­du­je odin­sta­la­ci SysQue v8.0 před in­sta­la­cí této verze.
Pokud jste se účast­ni­li tes­to­vá­ní SysQue v8.0.1 Re­le­a­se Can­di­da­te, mu­sí­te před in­sta­la­cí pro­sin­co­vé­ho vy­dá­ní v8.0.1 svou verzi v8.0.1 odin­sta­lo­vat.
Pokud váš tým po­u­ží­vá sdí­le­né XML (spe­ci­fi­ka­ce), musí všich­ni uži­va­te­lé po­u­ží­vat verzi v8.0.1
V dů­sled­ku těch­to změn je SysQue rych­lej­ší a spo­leh­li­věj­ší ve více ob­las­tech apli­ka­ce.
Po­drob­něj­ší popis vy­lep­še­ní a změn na­jde­te na mepsupport.trimble.com.


Mohlo by vás zajímat: