Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kurz Úvod do SOLIDWORKS

Pátek, 15 Leden 2021 11:50

Tags: Interaktivní | Kurzy | on-line | SolidProfessor | SolidWorks | Vzdělávání

Uvod do SW-2103Spo­leč­nost So­li­d­Pro­fes­sor z ka­li­forn­ské­ho San Diega se za­bý­vá vy­tvá­ře­ním in­ter­ak­tiv­ních kurzů pro CAD, CAM a CAE uži­va­te­le pro­gra­mů růz­ných do­da­va­te­lů. V její na­bíd­ce ne­chy­bí ani kurzy pro pří­pra­vu na vy­ko­ná­ní cer­ti­fi­kač­ních zkou­šek. Jde sice o pla­ce­nou zá­le­ži­tost, ale čas od času, aby na­lá­ka­la nové zá­kaz­ní­ky, dává k dis­po­zi­ci mož­nost zhléd­nu­tí ně­kte­rých lekcí zdar­ma v akci Free De­sign Tu­to­rial of the Month. Ak­tu­ál­ně jde o úvod do So­li­dworks a jeho celou první sekci a úvod do druhé sekce, u nichž není zob­ra­ze­na ikona zámku a jsou tak volně do­stup­né.

Tento kurz je za­mě­řen na zcela nové uži­va­te­le So­li­dworks. Je na­vr­žen tak, aby rych­le před­sta­vil 3D pa­ra­me­t­ric­ké mo­de­lo­vá­ní. Za pár hodin se na­u­čí­te na­vi­go­vat v roz­hra­ní So­li­dworks, vy­tvá­řet ski­ci, na­sta­vo­vat pa­ra­me­t­ric­ké vzta­hy a vy­tvá­řet 3D mo­de­ly. Na­u­čí­te se také zá­kla­dy vy­tvá­ře­ní se­stav a jak ge­ne­ro­vat 2D vý­rob­ní vý­kre­sy dílů i se­stav. A ano, bu­de­te k tomu po­tře­bo­vat ale­spoň zá­kla­dy an­g­lič­ti­ny. Pokud byste nerozuměli mluvenému slovu, můžete si dát zobrazovat anglické titulky.

Kurz najdete na TOMTO ODKAZU.


Mohlo by vás zajímat: