Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Studio rozšiřuje aktivity v oblasti Media/Entertainment

Úterý, 26 Leden 2021 09:44

Tags: Autodesk | Boneheadz | CAD Studio | M&E

CAD Studio-2105Spo­leč­nost CAD Stu­dio, člen ev­rop­ské sku­pi­ny Ar­kan­ce, pře­bí­rá pro­dej a pod­po­ru pro­duk­tů Au­to­de­sk z ob­las­ti M&E od slo­ven­ské ak­ci­o­vé spo­leč­nos­ti bo­ne­he­adZ. Dále tak po­si­lu­je svou po­zi­ci nej­sil­něj­ší­ho part­ne­ra Au­to­de­s­ku v tomto re­gi­o­nu, s cel­kem 135 za­měst­nan­ci, v 9 po­boč­kách po Česku, Slo­ven­sku a Ma­ďar­sku. Bo­ne­ha­edZ je klí­čo­vým hrá­čem v ob­las­ti kom­plet­ních ře­še­ní pro pro­dukč­ní stu­dia, fil­mo­vé la­bo­ra­to­ře, herní vý­vo­já­ře či TV sta­ni­ce ve střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pě.

CAD Stu­dio bude nově za­jiš­ťo­vat sprá­vu pro­dej­ních ak­ti­vit a pod­po­ry soft­wa­ru Au­to­de­sk pro tento obor, zejmé­na pro­duk­tů Au­to­de­sk 3ds Max, Maya, Mo­ti­onBu­il­der, M&E Collecti­on či Shot­gun.
CAD Stu­dio má v ob­las­ti M&E dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti. Mezi zá­kaz­ní­ky CAD Stu­dia patří vý­znam­né spo­leč­nos­ti z ob­las­ti tvor­by di­gi­tál­ní­ho ob­sa­hu, vý­vo­je po­čí­ta­čo­vých her, fil­mo­vých efek­tů, re­kla­my a VR. Za všech­ny jme­nuj­me na­pří­klad Bo­he­mia In­ter­acti­ve, Pro­gres­si­ve­FX, Uni­ver­sal Pro­ducti­on Part­ners či War­hor­se Stu­di­os.
Na­bíd­ku ře­še­ní na­jde­te na www.cadstudio.cz nebo na Facebooku: @CADstudio.


Mohlo by vás zajímat: