Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

PTC dokončilo akvizici Arena Solutions

Pátek, 29 Leden 2021 13:17

Tags: Akvizice | Arena Solutions | CAD | Onshape | PLM | PTC | SaaS

ptc arena-solutions-2105Spo­leč­nost PTC do­kon­či­la akvi­zi­ci firmy Arena So­lu­ti­ons, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho soft­wa­ru pro sprá­vu ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu (PLM) jako služ­by (SaaS). Kom­bi­na­ce ře­še­ní firem Arena So­lu­ti­ons a On­sha­pe (tu PTC zís­ka­lo v roce 2019) dělá z PTC před­ní­ho po­sky­to­va­te­le čis­tých SaaS ře­še­ní pro trh vý­vo­je pro­duk­tů a obec­ně roz­ši­řu­je pří­tom­nost PTC na atrak­tiv­ním střed­ně vel­kém trhu, kde se SaaS ře­še­ní stá­va­jí stan­dar­dem.

Podle Jima Hep­pel­man­na, pre­zi­den­ta a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le PTC, po­skyt­nou Arena So­lu­ti­ons a On­sha­pe spo­leč­né vý­kon­né a čisté SaaS CAD a PLM ře­še­ní, které je schop­no za­chy­tit rych­le se roz­ví­je­jí­cí posun smě­rem k SaaS pro návrh, vývoj a re­a­li­za­ci pro­duk­tů. Kom­bi­no­va­né ře­še­ní umož­ní vý­rob­cům zlep­šit spo­lu­prá­ci a urych­lit ino­va­ce v „novém nor­má­lu“ vy­tvo­ře­ném glo­bál­ní pan­de­mií. Díky tomu, že ře­še­ní CreoWind­chill vy­ka­zu­jí na tra­dič­ním trhu CAD a PLM sil­nou dy­na­mi­ku a ře­še­ní Arena a On­sha­pe jsou nyní ve­dou­cí v SaaS, má PTC dobrou po­zi­ci, aby vedlo trh vý­vo­je pro­duk­tů dnes i v bu­douc­nu.
Podle nezávislé analýzy firmy Gart­ne­r je cel­ko­vý trh SaaS při­pra­ven pře­ko­nat v roce 2021 120 mi­li­ard do­la­rů. Je­li­kož trh vý­vo­je pro­duk­tů re­a­gu­je na pan­de­mii Covid-19, první uži­va­te­lé si uvě­do­mi­li dopad klí­čo­vých výhod SaaS, zejmé­na pokud se tý­ka­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce.
Více informací o akvizici na www.ptc.com.


Mohlo by vás zajímat: