Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Od AutoCADu k GstarCADu aneb program na technické kreslení s příběhem

Neděle, 31 Leden 2021 23:23

Tags: AutoCAD | CAD | GS SOFT | GstarCAD | Software

clanok img1-2105Sku­pi­na GS SOFT je dis­tri­bu­to­rem pro­gra­mu Gstar­CAD – al­ter­na­ti­vy Au­to­CA­Du. Vznik­la v roce 2009, po 17 le­tech do­dá­vek Au­to­CA­Du a dal­ších 2D a 3D pro­duk­tů Au­to­de­s­ku. Dnes pů­so­bí na tr­zích České re­pub­li­ky (GS SOFT Bo­he­mia, s. r. o.), Slo­ven­ska (GS SOFT Slo­va­kia, s. r. o.) a v re­gi­o­nu DACH – ně­mec­ky mlu­ví­cích ze­mích (GS SOFT Ger­ma­ny GmbH). Za­kla­da­tel Ma­ri­an Slo­vák (50), který se po­hy­bu­je ve světe CAD už více jak 30 let, nám po­sky­tl roz­ho­vor.

Co vás při­mě­lo k od­cho­du od Au­to­de­s­ku, resp. čím vás oslo­vil Gstar­soft?

Ur­či­tě jed­ním z roz­ho­du­jí­cích fak­to­rů byla krize, která v roce 2008 za­sáh­la celý pro­dej­ní kanál Au­to­de­s­ku, jehož jsem byl roky sou­čás­tí. Zažil jsem s pro­duk­ty Au­to­de­s­ku mnoho úspě­chů. Za­čát­kem 90. let, kdy jsme pro­jek­tan­tům vy­svět­lo­va­li vý­ho­dy opro­ti kres­le­ní tuž­kou, či s pří­cho­dem no­vé­ho ti­sí­ci­le­tí, kdy jsme se po­měr­ně úspěš­ně sna­ži­li kon­ku­ro­vat dra­hým 3D CAD sys­té­mům. Po úspěš­ných le­tech ná­růstu, me­zi­roč­ně na úrov­ni de­sí­tek pro­cent, však náhle při­šlo vy­stříz­li­vě­ní. Když se vám v dů­sled­ku ma­sív­ních škrtů vý­da­jů na soft­ware u kon­co­vých uži­va­te­lů pro­pad­nou tržby do­slo­va z jed­no­ho dne na druhý, za­čne­te s ostat­ní­mi pro­dej­ci – vaší kon­ku­ren­cí – bo­jo­vat o pře­ži­tí. Navíc Au­to­de­sk, jako každá velká kor­po­ra­ce vlast­ně­ná ak­ci­o­ná­ři, se v té době více sta­ral sám o sebe a neměl chuť řešit ještě i pro­blémy ar­má­dy pro­dej­ců. V té době při­šla na stůl na­bíd­ka z Gstar­sof­tu. Nebýt krize, asi bych se jí vůbec ne­za­bý­val. Víte, když pro­dá­vá­te 17 let ně­mec­ké au­to­mo­bi­ly, asi ne­bu­de­te jásat při před­sta­vě, že máte od zítra do­dá­vat auta z Asie. Na­štěs­tí ve mně zví­tě­zi­lo rácio. K na­bíd­ce lo­ka­li­zo­vat a dis­tri­bu­o­vat pro­gram Gstar­CAD jsem při­stou­pil prag­ma­tic­ky. Uvě­do­mil jsem si po­ten­ci­ál pro­duk­tu. Navíc jsem za ním viděl kon­krét­ní lidi, kteří ho vy­ví­je­jí a kteří se za­jí­ma­jí o váš názor. Názor člo­vě­ka z ma­lič­ké země někde ve střed­ní Ev­ro­pě. Naplňuje vás pocit, že máte vliv na to, jak bude pro­dukt vy­pa­dat. Dnes kon­sta­tu­ji, že to bylo jedno z nej­lep­ších roz­hod­nu­tí, jaké jsem ve svém ži­vo­tě udě­lal.


Přirovnáváte GstarCAD k autům z Asie. Kde se program vyvíjí?

V dneš­ním glo­ba­li­zo­va­ném světě se už jen o malém množ­ství pro­duk­tů dá jed­no­znač­ně říci, kde je místo je­jich pů­vo­du. Zde je vývoj, tam zas vý­ro­ba kom­po­nen­tů a na­ko­nec se pro­dukt smon­tu­je a za­ba­lí na úplně jiném místě – ře­tě­zec je or­ga­ni­zo­va­ně roz­mís­těn po celém světě. Neji­nak je tomu i se soft­warem. Gstar­soft má sídlo ne­da­le­ko Šan­gha­je, v Suzhou – na lo­kál­ní po­mě­ry v „malém měs­teč­ku“ (cca 5 mil. oby­va­tel), kte­ré­mu se také říká „Be­nát­ky vý­cho­du“. Zde se na­chá­zí asi nej­po­čet­něj­ší tým pro­gra­má­to­rů, něco přes 200. Kromě toho jsou další týmy v čín­ském Pekin­gu či v ital­ském Forlě (ne­da­le­ko Bo­lo­gne), které Gstar­CAD vy­ví­je­jí pri­már­ně v an­g­lic­kém ja­zy­ce. My v GS SOFTu se zase sta­rá­me o kom­plet­ní lo­ka­li­za­ci do něm­či­ny a češ­ti­ny a po­sí­lá­me pod­kla­dy zpět do Číny či do Itá­lie, kde se na závěr zkom­pi­lu­jí in­sta­lač­ní ba­líč­ky.


Je evidentní, že GstarCAD se nápadně podobá na AutoCAD. Je to legální?

Spo­leč­nost Gstar­soft pů­vod­ně vznik­la jako vý­vo­jář nad­stav­bo­vých mo­du­lů pro Au­to­CAD, pri­már­ně pro do­má­cí čín­ský trh. Ko­merč­ní úspěch nad­stav­by však do velké míry zá­vi­sí na ce­no­vé po­li­ti­ce Au­to­CA­Du. Pokud si kli­ent z fi­nanč­ních dů­vo­dů ne­mů­že do­vo­lit Au­to­CAD, bez kte­ré­ho je nad­stav­ba ne­funkč­ní, tak si jed­no­du­še ne­kou­pí ani vaši nad­stav­bu, a to bez ohle­du na to, jak atrak­tiv­ní sta­no­ví­te její cenu. Gstar­soft si uvě­do­mil, že Au­to­de­sk svou ob­chod­ní po­li­ti­kou ome­zu­je úspěch vý­vo­já­ře doplňko­vých apli­ka­cí. Z to­ho­to dů­vo­du Gstar­soft v roce 2001 uvedl na trh Gstar­CAD – ce­no­vě do­stup­nou al­ter­na­ti­vu Au­to­CA­Du, který se brzy stal jeho hlav­ním pro­duk­tem. Gstar­CAD je vy­ví­jen tak, aby se co nej­ví­ce po­do­bal Au­to­CA­Du (způ­sob ovlá­dá­ní, syn­tax, roz­lo­že­ní prvků, vzhled di­a­lo­go­vých oken). Cílem au­to­ra je, aby uži­va­tel Au­to­CA­Du v ide­ál­ním pří­pa­dě ne­re­gis­tro­val roz­dí­ly mezi oběma pro­gra­my a aby se pří­pad­ný pře­chod na Gstar­CAD obe­šel bez nut­nos­ti in­ves­to­vat čas a pe­ní­ze do ško­le­ní na nový soft­ware. Gstar­soft ne­ko­pí­ru­je zdro­jo­vé kódy Au­to­CA­Du, ale vy­ví­jí pro­gram ne­zá­vis­le na Au­to­CA­Du. Je to po­dob­né jako vývoj a vý­ro­ba al­ter­na­tiv­ních léků (tzv. ge­ne­rik) ve far­ma­ceu­tic­kém prů­mys­lu. Sa­mot­ná po­dob­nost uži­va­tel­ské­ho pro­stře­dí s Au­to­CA­Dem nebo uží­vá­ní for­má­tu DWG jako vý­cho­zí­ho for­má­tu Gstar­CA­Du pro sou­bo­ry vý­kre­sů není po­ru­šo­vá­ním au­tor­ských práv. V roce 2009 zís­ka­la spo­leč­nost Gstar­soft cer­ti­fi­kát CMMI Level 3, což je ekvi­va­len­tem norem kva­li­ty ISO pro spo­leč­nos­ti vy­ví­je­jí­cí soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Ná­sled­ně, v roce 2010, zís­ka­la za ochra­nu du­šev­ní­ho vlast­nic­tví cer­ti­fi­kát WIPO (World In­tellectu­al Pro­per­ty Or­ga­ni­zati­on).


Přece jen, nesetkáváte se s předsudky u zákazníků?

Lhal bych, kdy­bych tvr­dil opak. Nízká cena není ani zda­le­ka zá­ru­kou úspě­chu. Ve sku­teč­nos­ti naším nej­vět­ším kon­ku­ren­tem není Au­to­CAD či Au­to­CAD LT, ale právě před­sud­ky po­ten­ci­ál­ních kli­en­tů. Na za­čát­ku jsme se proto sou­stře­di­li zejmé­na na malé pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře a živ­nost­ní­ky, kde osoba, která roz­ho­du­je o in­ves­ti­cích, je zá­ro­veň uži­va­te­lem – tím, kdo si pro­dukt může vy­zkou­šet a re­ál­ně ově­řit na svých da­tech. Tak se nám po­stup­ně da­ři­lo zís­ká­vat si dů­vě­ru trhu. U vět­ších firem, kde uži­va­tel a ma­na­žer roz­ho­du­jí­cí o ná­ku­pu jsou ob­vykle dvě různé osoby, hrají vel­kou roli re­fe­ren­ce. Po 9 le­tech již máme mnoho vý­znam­ných re­fe­ren­cí – firem, z nichž mnohé za­ča­ly s Gstar­CA­Dem ne­ná­pad­ně, za­kou­pe­ním 1 či 2 li­cen­cí, o ně­ko­lik mě­sí­ců pár dal­ších li­cen­cí a ... po le­tech zjiš­ťu­je­me, že s ně­ko­li­ka de­sít­ka­mi li­cen­cí patří mezi naše nej­vý­znam­něj­ší zá­kaz­ní­ky. Za mnohé ob­jed­náv­ky také vdě­čí­me do­po­ru­če­ním, která si uži­va­te­lé mezi sebou vyměňují. Ob­zvlášť v České re­pub­li­ce vi­dí­me tento trend, kde se po­vě­do­mí o Gstar­CA­Du „nějak samo“ šíří mno­hem in­ten­zív­ně­ji a rych­le­ji.


Který trh je pro vás nejdůležitější?

Nerad bych mlu­vil o pri­már­ním trhu. Z pod­ni­ka­tel­ské­ho hle­dis­ka má pro nás Ně­mec­ko (spolu s Ra­kous­kem a Švý­car­skem) ne­po­chyb­ně nej­vět­ší po­ten­ci­ál pro­de­je li­cen­cí. Ale jak říkám, vní­mám zá­kaz­ní­ky v ČR jako velmi ote­vře­né, kteří se ne­zdrá­ha­jí po­dě­lit se o po­zi­tiv­ní zku­še­nos­ti se svým oko­lím. ČR nám zřej­mě i proto stále tvoří nej­vět­ší obrat. Na­ro­dil jsem se v Čes­ko­slo­ven­sku. Tr­va­lé byd­liš­tě mám na Slo­ven­sku, v Bra­ti­sla­vě. Slo­ven­sko mám v pase (i ve jménu). Ale cítím se být ob­ča­nem EU. Jako sku­pi­na GS SOFT se proto sna­ží­me dělat stej­ný mar­ke­ting bez vět­ších od­chy­lek na všech tr­zích, kde pů­so­bí­me.


Kdo je váš typický zákazník?

Do cí­lo­vé sku­pi­ny bych klid­ně za­řa­dil ko­ho­ko­liv, kdo skon­čil ně­ja­kou školu tech­nic­ké­ho za­mě­ře­ní, a tedy mu ří­ka­jí něco pojmy jako „tech­nic­ké kres­le­ní“ či „tech­nic­ký vý­kres“. Mezi ty­pic­ké zá­kaz­ní­ky patří ar­chi­tek­ti, sta­veb­ní in­že­ný­ři, pro­jek­tan­ti pro­fe­sí, sta­ti­ci, ge­o­de­ti, stroj­ní kon­struk­té­ři... zkrát­ka každý, kdo při­chá­zí do styku s vý­kre­sy. Sa­mo­zřej­mě i dále seg­men­tu­je­me cí­lo­vou sku­pi­nu podle pro­fe­se, ve­li­kos­ti kli­en­ta a dal­ších kri­té­rií, abychom uměli lépe a cí­le­ně­ji ko­mu­ni­ko­vat se zá­kaz­ní­ky a dodat jim ře­še­ní pro je­jich po­tře­by a po­ža­dav­ky. Téměř pro kaž­dé­ho máme ře­še­ní. Od obec­ných CAD pro­gra­mů, přes ná­stav­by až po kom­plet­ní pro­fes­ní ba­lí­ky.


Který produkt z vaší nabídky považujete za svou „vlajkovou loď“?

Z hle­dis­ka ak­tu­ál­ní­ho pro­de­je je to ur­či­tě Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal. Je to uni­ver­zál­ní, DWG kom­pa­ti­bil­ní, 2D/3D CAD – al­ter­na­ti­va pl­né­ho Au­to­CA­Du. Ob­sa­hu­je ná­stro­je pro přes­né 2D tech­nic­ké kres­le­ní podle me­zi­ná­rod­ních a ná­rod­ních norem či vlast­ních stan­dar­dů. Pod­po­ru­je různé typy čar, šrafy, kóto­va­cí styly, vý­kre­so­vé ša­b­lo­ny apod. Ob­sa­hu­je API pro pod­po­ru spe­ci­a­li­zo­va­ných doplňko­vých mo­du­lů, plu­gi­nů a pro­fes­ních nad­sta­veb (LISP, VBA, GRX a .NET). Opro­ti lev­něj­ší verzi po­sky­tu­je Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal roz­ší­ře­nou funkč­nost „Lupa“, „Dy­na­mic­ké bloky“, ná­stro­je na jed­no­duš­ší 3D mo­de­lo­vá­ní a úpra­vy 3D ob­je­mo­vých těles, jakož i im­port (a ex­port) 3D ob­je­mo­vých mo­de­lů z ji­ných 3D pro­gra­mů, ge­ne­ro­vá­ní 2D řezů a po­hle­dů z 3D na rych­lej­ší do­kon­če­ní 2D do­ku­men­ta­ce, STL ex­port pro 3D tis­kár­ny a mno­ho dal­ších ná­stro­jů. Je naším nej­pro­dá­va­něj­ším pro­duk­tem možná i proto, že ce­no­vý roz­díl od lev­něj­ší­ho Gstar­CA­Du Stan­dard není tak vý­raz­ný, jako např. mezi zmiňova­nou plnou verzí Au­to­CA­Du a Au­to­CA­Dem LT. Také zřej­mě proto, že je – po­dob­ně jako tužka – uni­ver­zál­ní, tedy je ho možné po­u­žít pro kres­le­ní vý­kre­sů kte­ré­ko­liv pro­fe­se.

Pokud se však ptáte na TOP pro­dukt v naší na­bíd­ce, tak pro stro­jí­ren­ství je to ur­či­tě Gstar­CAD Me­cha­ni­cal. Je tím nej­lep­ším, co máme v na­bíd­ce pro stro­jí­ren­ské kres­le­ní. Ob­sa­hu­je úpl­nou funkč­nost pro­gra­mu Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal. Navíc má spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce au­to­ma­ti­zu­jí­cí tvor­bu stro­jí­ren­ské do­ku­men­ta­ce, jako ge­ne­ro­vá­ní ku­sov­ní­ků s mož­nos­tí ex­por­tu do Ex­ce­lu či PDF, ře­še­ní vi­di­tel­nos­ti v se­sta­vách, au­to­ma­tic­ké čís­lo­vá­ní pozic, znač­ky drs­nos­tí, znač­ky to­le­ran­cí a svarů, jakož i da­ta­bá­zi nor­ma­li­zo­va­ných dílů a nor­ma­li­zo­va­ných oce­lo­vých pro­fi­lů. Gstar­CAD Me­cha­ni­cal je pl­no­hod­not­nou ná­hra­dou za Au­to­CAD Me­cha­ni­cal, se kte­rým je kom­pa­ti­bil­ní nejen na úrov­ni for­má­tu DWG, ale i na úrov­ni edi­ta­ce ob­jek­tů a ří­ze­ní hla­din. Při­tom je v ce­no­vé úrov­ni Au­to­CA­Du LT.

Je­li­kož Au­to­CAD Me­cha­ni­cal je roz­ší­ře­ný zejmé­na v Ně­mec­ku, při­ro­ze­ně nej­vět­ší po­ten­ci­ál pro Gstar­CAD Me­cha­ni­cal, jako jeho al­ter­na­ti­vy, vidím právě na tomto trhu. Je zde totiž mnoho zá­kaz­ní­ků, kteří pře­šli na Au­to­CAD Me­cha­ni­cal po akvi­zi­ci ně­mec­ké stro­jí­ren­ské nad­stav­by Ge­nius v roce 1998 Au­to­de­skem a dnes mají mnoho pro­jek­tů kres­le­ných právě v Au­to­CA­Du Me­cha­ni­cal. Ne že bych po­ten­ci­ál pro Gstar­CAD Me­cha­ni­cal v Če­chách a na Slo­ven­sku ne­vi­děl, ale zde to byla spíše česká ná­stav­ba Mech­Soft PROFI, která se pro­dá­va­la nej­čas­tě­ji jako nad­stav­ba pro Au­to­CAD LT a která po akvi­zi­ci Au­to­de­s­ku v roce 2004 de facto za­nik­la. Ně­kdej­ší uži­va­te­lé ná­stav­by Mech­Soft PROFI nejsou proto až tak od­ká­zá­ni na kom­pa­ti­bi­li­tu s Au­to­CA­Dem Me­cha­ni­cal, jako uži­va­te­lé v Ně­mec­ku. I v Česku však máme dobrý pří­klad zá­kaz­ní­ka – stro­jí­ren­skou firmu Prestar z Opavy, která od roku 2011 po­u­ží­vá 8 lo­kál­ních li­cen­cí pro­gra­mu Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal a 4 sí­ťo­vé li­cen­ce Gstar­CAD Stan­dard. V le­tech 2016 a 2017 spo­leč­nost po­stup­ně do­kou­pi­la 6 li­cen­cí Gstar­CAD Me­cha­ni­cal pro ko­o­pe­ra­ci na za­káz­kách se stro­jí­ren­skou spo­leč­nos­tí v Itá­lii, která podmiňovala ko­o­pe­ra­ci 100% kom­pa­ti­bi­li­tou s pro­jek­ty Au­to­CAD Me­cha­ni­cal.

clanok img2-2105

A co stavebnictví?

Pro pro­jek­to­vá­ní sta­veb máme v na­bíd­ce Gstar­CAD Ar­chi­tectu­re, ve kte­rém pro­jek­tant pra­cu­je v re­ži­mu 2D po­hle­du při pa­ra­lel­ním ge­ne­ro­vá­ní 3D mo­de­lu. Pro­gram ob­sa­hu­je úpl­nou funkč­nost soft­wa­ru Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal. Navíc ob­sa­hu­je spe­ci­a­li­zo­va­né funk­ce au­to­ma­ti­zu­jí­cí tvor­bu sta­veb­ní do­ku­men­ta­ce, jako stěny, scho­diš­tě, sta­veb­ní ot­vo­ry a je­jich vý­pl­ně, au­to­ma­tic­ké ge­ne­ro­vá­ní le­gend s vý­po­čtem ploch míst­nos­tí atd., při­čemž je v ce­no­vé úrov­ni Au­to­CA­Du LT. Ge­ne­ro­va­ný 3D model lze ná­sled­ně po­u­žít ve fo­to­re­a­lis­tic­kých vi­zu­a­li­zač­ních pro­gra­mech, jako např. 3D Max, AR­TI­SAN apod.

Ře­še­ní pro sta­veb­nic­tví a ar­chi­tek­tu­ru umíme sa­mo­zřej­mě vy­sklá­dat i na bázi zá­klad­ní­ho Gstar­CA­Du Stan­dard či Gstar­CA­Du Pro­fes­si­o­nal, do­pl­ně­ním ná­stav­by, jako např. CAD­pro­fi nebo Gstar­CAD Con­cre­te. CAD­pro­fi je nad­stav­bou pro Au­to­CAD, Au­to­CAD LT, Gstar­CAD Stan­dard či Gstar­CAD Pro­fes­si­o­nal. Sklá­dá se ze čtyř pro­fes­ních mo­du­lů (Ar­chi­tectu­ral, HVAC & Pi­ping, Elect­ri­cal a Me­cha­ni­cal), které je možné ob­jed­nat a in­sta­lo­vat sa­mo­stat­ně, nebo jako ce­no­vě zvý­hod­ně­ný ba­lí­ček CAD­pro­fi Suite (všech­ny 4 pro­fes­ní mo­du­ly za cenu 2). Všech­ny zmí­ně­né mo­du­ly jsou tzv. 2,5D, tzn., že jsou pri­már­ně určeny na 2D kreslení, návrhy obsahují informace o třetím rozměru, s možnostmi počítání délek, objemů apod.


Při tolika profesně odlišných produktech máte ve firmě zřejmě dost profesních inženýrů, kteří umí podpořit uživatele.

Spe­ci­a­li­zo­va­né pro­fes­ní apli­ka­ce či ná­stav­by jsou po­cho­pi­tel­ně méně často pro­dá­vá­ny jak zá­klad­ní balík. Navíc i u uži­va­te­lů, kteří mají kom­plet­ní ře­še­ní, CAD + nad­stav­ba, nej­čas­těj­ší typ po­ža­dav­ky na tech­nic­kou pod­po­ru, i tak přímo ne­sou­vi­sí s pro­fe­sí, ale s in­sta­la­cí či na­sta­ve­ním pro­gra­mu, ak­ti­va­cí li­cen­ce apod. Při kon­krét­ních otáz­kách na spe­ci­ál­ní funkč­nost, které tvoří z cel­ko­vé­ho množ­ství 5–10 % po­ža­dav­ků na pod­po­ru, by se tolik spe­ci­a­lis­tů ve firmě zřej­mě ne­u­ži­vi­lo. Proto spo­lu­pra­cu­je­me s ex­ter­ní­mi part­ne­ry. Takto máme např. velmi dobrou spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí PLAN­STAN­DARD, která má kan­ce­lář v Bra­ti­sla­vě a ve Vídni. Spo­leč­nost pri­már­ně za­jiš­ťu­je služ­by zho­to­ve­ní vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce pro ar­chi­tek­ty a in­že­ný­ry. Od roku 2016 jsou uži­va­te­lům do­stup­né nad­stav­by Gstar­CAD Con­cre­te pro re­a­li­za­ci vý­kre­sů tvaru a vý­ztu­že že­le­zo­be­to­no­vých kon­struk­cí. PLAN­STAN­DARD byl jeden z prv­ních zá­kaz­ní­ků nad­stav­by Gstar­CAD Con­cre­te a dnes pro tuto nad­stav­bu za­jiš­ťu­je pre-sales a post-sales tech­nic­kou pod­po­ru. Díky plné kom­pa­ti­bi­li­tě se zvyk­lost­mi a tech­ni­ka­mi práce ve zná­mém pro­stře­dí Au­to­CA­Du či Gstar­CA­Du je pan Ma­ri­an Stan­čík ze spo­leč­nos­ti PLAN­STAN­DARD scho­pen velmi rych­le za­ško­lit nové uži­va­te­le nad­stav­by Gstar­CAD Con­cre­te. Pan Stan­čík navíc ak­tiv­ně při­spí­vá svými po­znatky po­třeb z praxe au­to­ro­vi, který i na zá­kla­dě jeho pod­ně­tů po­stup­ně vy­lep­šu­je a doplňuje další ná­stro­je pro au­to­ma­ti­za­ci práce v RCD pro­stře­dí, jakož i ná­stro­je na kon­t­ro­lu kva­li­ty ob­sa­hu vý­kre­sů vý­ztu­že. Ob­dob­ně spo­lu­pra­cu­je­me s ex­ter­ní­mi od­bor­ní­ky i v dal­ších pro­fe­sích, např. HVAC, elek­tro, ge­o­dé­zie atd.


Co považujete za největší konkurenční výhodu?

Mys­lím, že jde o kom­bi­na­ci ně­ko­li­ka fak­to­rů. Ce­no­vá do­stup­nost je ur­či­tě vel­kou vý­ho­dou. Také ote­vře­nost plat­for­my zna­me­ná, že vý­vo­já­ři mohou jed­no­du­še upra­vit své ná­stav­by pů­vod­ně vy­vi­nu­té pro Au­to­CAD do pro­stře­dí Gstar­CA­Du. Stej­ně i to, že pro­dukt je pře­lo­žen či do­stup­nost pod­po­ry v lo­kál­ním ja­zy­ce jsou tím, co oceňují uži­va­te­lé v ČR, v SR i v Ně­mec­ku. U soft­wa­ru této ce­no­vé úrov­ně to vůbec není sa­mo­zřej­mos­tí. Do­stup­nost sí­ťo­vých li­cen­cí již od nej­lev­něj­ší verze Gstar­CAD Stan­dard je vel­kou vý­ho­dou pro větší týmy, které mohou sdí­let li­cen­ce mezi více uži­va­te­li v pod­ni­ko­vé síti, což jim opět šetří fi­nanč­ní pro­střed­ky. Ty­pic­kým pří­kla­dem je zá­kaz­ník S-Bahn Ham­burg, dcera spo­leč­nos­ti De­ut­sche Bahn. Je­li­kož práce s CAD vý­kre­sy před­sta­vu­je pro cca 23 pra­cov­ní­ků na tech­nic­kém úseku sprá­vy a údrž­by ko­le­jo­vých tratí jen část je­jich kaž­do­den­ních úkolů, do­po­ru­či­li jsme jim za­kou­pit 5 sí­ťo­vých li­cen­cí pro sdí­le­ní v pod­ni­ko­vé síti, které poz­dě­ji roz­ší­ři­li o dvě další. Opro­ti pře­de­šlé­mu stavu, kdy po­u­ží­va­li 20 li­cen­cí Au­to­CA­Du LT, je to úspo­ra asi 75–80 %. Po­dob­ných zá­kaz­ní­ků již máme mnoho, např. i spo­leč­nost Elek­t­ro­li­ne, a. s., se síd­lem v Praze. U vel­kých i u ma­lých kli­en­tů je dů­le­ži­tou sou­čás­tí mar­ke­tingu bez­plat­ná verze na 30 dní. Vý­ho­dou Gstar­CA­Du je, že fun­gu­je i po zku­šeb­ním ob­do­bí bez­plat­ně téměř ne­o­me­ze­ně, a to jako pro­hlí­žeč DWG vý­kre­sů, tj. bez mož­nos­ti uklá­dá­ní změn. Kromě toho máme bez­plat­né verze Gstar­CAD DWG Fas­t­View pro mo­bil­ní za­ří­ze­ní s ope­rač­ním sys­té­mem Apple iOS či An­dro­id, jakož i verzi pro PC s Win­dows, či verzi in­te­gro­va­nou do in­ter­ne­to­vé­ho pro­hlí­že­če – bez nut­nos­ti in­sta­lo­vat pro­gram.

V po­sled­ních 2 le­tech také in­ten­zív­ně­ji vní­mám jako vý­ho­du, že naše li­cen­ce do­dá­vá­me pri­már­ně jako tr­va­lé. Změna ob­chod­ní po­li­ti­ky Au­to­de­s­ku s po­vin­ným pro­ná­jmem li­cen­cí nám při­ná­ší ještě více zá­kaz­ní­ků než v mi­nu­los­ti. Naše tr­va­lé li­cen­ce mohou mít uži­va­te­lé s vo­li­tel­nou mož­nos­tí pra­vi­del­né údrž­by za pau­šál­ní po­pla­tek či for­mou ná­ku­pu jed­no­rá­zo­vých up­gra­dů. Kaž­do­roč­ní au­to­ma­tic­ká ob­no­va údrž­by zna­me­ná vý­ho­dy pro kli­en­ta, pro dis­tri­bu­to­ra, jakož i pro au­to­ra. Jako dis­tri­bu­tor ne­mu­sí­me držet velký tým ob­chod­ní­ků, kteří by jinak otra­vo­va­li zá­kaz­ní­ky s na­bíd­ka­mi na up­gra­de, a krmit je pro­vi­ze­mi. Autor má zase při pau­šál­ním po­plat­ku ve vý­roč­ní den (u kaž­dé­ho kli­en­ta jde o jiný ter­mín) lépe roz­lo­žen pří­jem během ce­lé­ho roku, takže může prů­běž­ně krýt ná­kla­dy na vývoj pro­gra­mu. Kon­co­vý uži­va­tel zase pro­fi­tu­je ve formě mno­hem niž­ší­ho po­plat­ku za údrž­bu, než je cena ko­merč­ních up­gra­dů.


Mohlo by vás zajímat: