Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pro­zkou­mej­te apli­ka­ce a tech­no­lo­gie 3D tisku

Čtvrtek, 11 Únor 2021 13:14

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Apli­ka­ce | Tech­no­lo­gie | Webináře

Webinar Series-2107Za­jí­má vás adi­tiv­ní vý­ro­ba pro vaše pod­ni­ká­ní? Im­ple­men­ta­ce této vše­stran­né tech­no­lo­gie může vašim pro­duk­tům a pro­ce­sům při­dat úžas­nou hod­no­tu, ale může být ob­tíž­né vědět, kde začít. Ať už po­tře­bu­je­te více in­for­ma­cí o pro­to­ty­po­vá­ní, vý­ro­bě, soft­wa­ru nebo o všem výše uve­de­ném, spo­leč­nost 3D Sys­tems má k dis­po­zi­ci lidi a zdro­je, které vám po­mo­hou.

Dob­rým za­čát­kem je řada webi­ná­řů na vy­žá­dá­ní, kde mů­že­te po­drob­ně pro­zkou­mat apli­ka­ce a tech­no­lo­gie, které vás za­jí­ma­jí, podle svého vlast­ní­ho har­mo­no­gra­mu.

Té­ma­ta za­hr­nu­jí:


Mohlo by vás zajímat: