Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DEXPERIENCE SOLIDWORKS pro studenty a tvůrce

Pátek, 12 Únor 2021 15:27

Tags: 3D Creator | 3D Sculptor | 3DEXPERIENCE | Project Planner | SolidWorks | Studenti | Tvůrci

3DXW21-studenti-2107Během vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2021 spo­leč­nos­ti Dassault Systèmes, byly před­sta­ve­ny 2 nové pro­duk­ty – 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Stu­dents a 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks for Ma­kers, které po­skyt­nou tvůr­cům a stu­den­tům clou­do­vý pří­stup k vý­kon­né­mu di­gi­tál­ní­mu pro­stře­dí pro na­vr­ho­vá­ní, in­že­nýr­ství a ino­va­tiv­ní spo­lu­prá­ci.

Stu­den­ti mají pří­stup do jed­not­né­ho rámce pro více ino­va­cí a lepší spo­lu­prá­ci. Na­bíd­ka po­sky­tu­je apli­ka­ce k na­vr­ho­vá­ní, vy­lep­šo­vá­ní, or­ga­ni­za­ci, sprá­vě a spo­lu­prá­ci na ob­sa­hu v re­ál­ném čase – 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks Stu­dent, 3D De­signer Stu­dent a Colla­bo­ra­ti­ve Busi­ness and In­dust­ry In­no­va­tor (3D Cre­a­tor, 3D Sculp­tor, 3D She­et­Me­tal Cre­a­tor a Pro­ject Plan­ner). Stu­den­ti tak mohou ino­vo­vat, spo­lu­pra­co­vat a vy­tvá­řet skvě­lé ná­vrhy kdy­ko­li a kde­ko­li z ja­ké­ho­ko­li za­ří­ze­ní, včet­ně po­čí­ta­čů Mac a Chro­me­boo­ků. Vše v clou­du s nu­lo­vou in­sta­la­cí, není nutný vý­kon­ný stroj. A cena? 60 USD na rok.

3DXW21-21073D Ex­pe­ri­en­ce So­li­dworks pro tvůr­ce spo­ju­je tvůr­ce, malé vý­rob­ce, men­to­ry a ná­pa­dy s cílem tvo­řit, pro­po­jo­vat se a spo­lu­pra­co­vat. Di­gi­tál­ní fan­do­vé mohou ino­vo­vat po­mo­cí 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks Pro­fes­si­o­nal, 3D Cre­a­tor nebo 3D Sculp­tor a sdí­let své osob­ní pro­jek­ty s glo­bál­ní ko­mu­ni­tou Ma­kers Ma­de­in3D. To vše pouze za 9,99 USD/měsíc nebo 99 USD/rok pro­střed­nic­tvím snad­né­ho on-line ná­ku­pu.

K vy­u­ží­vá­ní obou na­bí­dek je sa­mo­zřej­mě nutné při­po­je­ní k in­ter­ne­tu. Podle slov G. P. Bas­si­ho, ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le DS So­li­dWorks, se uva­žu­je o mož­nos­ti vy­tvo­ře­ní verze s mož­nos­tí off-line práce a při­rov­nal to k mož­nos­tem Outlo­o­ku, kde také mů­že­te pra­co­vat off-line a při při­po­je­ní k in­ter­ne­tu práci do­kon­čí­te.

3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks pro stu­den­ty bude k dis­po­zi­ci v květ­nu 2021 a 3DE­x­pe­ri­en­ce So­li­dworks pro tvůr­ce bude k dis­po­zi­ci ve druhé po­lo­vi­ně roku 2021.

Zatím není známo, jaká ome­ze­ní budou tyto nové na­bíd­ky mít, aby to ne­po­ško­di­lo trh s plným pro­duk­tem. Je prav­dě­po­dob­né, že ně­ja­ká budou.
Dassault Systèmes tak vy­tvá­ří kon­ku­renč­ní pro­stře­dí pro Au­to­de­sk Fusi­on 360 s dobře na­vr­že­ným pro­gra­mem pro malé vý­rob­ce. Ten je v pod­sta­tě bez ná­kla­dů, pokud uži­va­tel má tržby nižší jak 100 tisíc do­la­rů ročně. Na­bíd­ka DS So­li­dworks je tedy draž­ší a měl by být vidět roz­díl ve funkč­ních mož­nos­tech obou na­bí­dek.


Mohlo by vás zajímat: