Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Česko při formování platformy Global BIM Network

Středa, 17 Únor 2021 23:37

Tags: Agentura ČAS | BIM | Digitalizace | Koncepce | Stavebnictví

GBS FullLogo-2108Di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví je jed­nou z nej­vět­ších výzev, která před tímto obo­rem stojí. Vět­ši­na vy­spě­lých států za cestu jak tento úkol zvlád­nout, zvo­li­la me­to­du BIM. Na zá­kla­dě roz­hod­nu­tí vlády ČR se po­čí­tá s jejím vy­u­ží­vá­ním pro ve­řej­né sta­veb­ní za­káz­ky, je­jichž hod­no­ta pře­sáh­ne 150 mi­li­o­nů korun (tzv. nad­li­mit­ní za­káz­ky) po­stup­ně od roku 2023.

Do té doby se musí na její uve­de­ní do praxe při­pra­vit všich­ni ve­řej­ní za­da­va­te­lé sta­veb­ních za­ká­zek a s nimi i celý sta­veb­ní sek­tor. Pří­pra­vou stan­dar­dů a pod­půr­ných ma­te­ri­á­lů byl Mi­nis­ter­stvem prů­mys­lu a ob­cho­du po­vě­řen odbor Kon­cep­ce BIM České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci. Ten se snaží při své práci ma­xi­mál­ně vy­u­ží­vat za­hra­nič­ních zku­še­nos­tí a stan­dar­dy ko­o­pe­ro­vat nejen v rámci Ev­rop­ské unie, ale ce­lo­svě­to­vě. Po­tvr­ze­ním správ­nos­ti to­ho­to pří­stu­pu i oce­ně­ním čes­kých ex­per­tů a naší spo­leč­né tří­le­té čin­nos­ti je při­zvá­ní čes­ké­ho zá­stup­ce do pří­prav­né­ho vý­bo­ru nové plat­for­my Glo­bal BIM Ne­twork. Její za­klá­da­jí­cí sum­mit se usku­teč­ní 17. břez­na le­toš­ní­ho roku.

Od Asie, přes USA po Ev­ro­pu

Česko je, díky ak­tiv­ní­mu pří­stu­pu Mi­nis­ter­stva prů­mys­lu a ob­cho­du a od­bo­ru Kon­cep­ce BIM agen­tu­ry ČAS, dlou­ho­le­tým ini­ci­a­tiv­ním čle­nem EU BIM Task Group, která fun­gu­je v rámci zemí Ev­rop­ské unie. Svěd­čí o tom i le­toš­ní zno­vuzvo­le­ní čes­ké­ho zá­stup­ce do ří­dí­cí­ho vý­bo­ru této ev­rop­ské or­ga­ni­za­ce. Za­lo­že­ní Glo­bal BIM Ne­twork je kro­kem dále v me­zi­ná­rod­ní spo­lu­prá­ci. Ini­ci­a­ti­va k za­lo­že­né této sítě vze­šla z Velké Bri­tá­nie, Viet­na­mu, Fran­cie a Es­ton­ska. Již od konce loňského roku se na práci pří­prav­né­ho vý­bo­ru po­dí­lí také český zá­stup­ce, a fi­ni­šu­jí také jed­ná­ní o za­po­je­ní USA, Peru a celé řady dal­ších zemí. Kromě jed­not­li­vých zemí se do práce Glo­bal BIM Ne­twork (GBN) za­po­jí také přímo EU BIM Task Group a její sester­ská la­tin­sko­a­me­ric­ká or­ga­ni­za­ce BIM RED LATAM a po­dí­let by se měly také zá­stup­ci ně­kte­rých dal­ších sub­jek­tů jako je Svě­to­vá banka či Inter-ame­ric­ká roz­vo­jo­vá banka či sdru­že­ní BIM Af­ri­ka.

GBS-2108

Usta­vu­jí­cí sum­mit Glo­bal BIM Ne­twork je plá­no­ván na 17. břez­na 2021. Před­chá­zet mu bude série webi­ná­řů, které budou pro­bí­hat mezi 3. a 11. březnem 2021, kde bude český zá­stup­ce ak­tiv­ně pre­zen­to­vat naše spo­leč­né zku­še­nos­ti. Už nyní pra­cu­je pří­prav­ný výbor, na jehož čin­nos­ti se Česko také ak­tiv­ně po­dí­lí spo­lu­pra­cí na for­mu­lo­vá­ní jed­not­li­vých témat, výzev a ob­las­tí zájmu plat­for­my. V pro­sin­ci se po­da­ři­lo uspo­řá­dat také dvo­ji­ci worksho­pů pro zá­stup­ce ve­řej­né sprá­vy z ce­lé­ho světa. Na jed­not­li­vé webi­ná­ře se mohou zá­jem­ci re­gis­tro­vat na strán­kách Glo­bal BIM Ne­twork. Účast na webi­ná­řích je ote­vře­na všem zá­jem­cům jak z ve­řej­né­ho, tak sou­kro­mé­ho sek­to­ru.

Jed­not­ný „sta­veb­ní“ jazyk

Jak uká­zal již před­loňský první roč­ník Sum­mi­tu Kon­cep­ce BIM, Česko roz­hod­ně ne­pat­ří v di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví k out­si­de­rům. I za na­še­ho ak­tiv­ní­ho při­či­ně­ní se na­pří­klad v loňském roce po­da­ři­lo za­lo­žit me­zi­ná­rod­ní or­ga­ni­za­ci CCI Colla­bo­rati­on, je­jímž úko­lem je pro­pa­go­vat a dále roz­ví­jet kla­si­fi­kač­ní sys­tém CCI. Ten vzni­kl na zá­kla­dě spo­lu­prá­ce ně­ko­li­ka ev­rop­ských zemí. Kla­si­fi­kač­ní sys­tém je ja­kým­si zá­klad­ním spo­leč­ným ja­zy­kem, který má za­jis­tit, že všech­ny stav­by, přes je­jich dílčí části až po jed­not­li­vé prvky v di­gi­tál­ním mo­de­lu stav­by budou iden­ti­fi­ko­vá­ny stej­ně, bez ohle­du na to, jaká sta­veb­ní pro­fe­se či v jakém ná­stro­ji s ním pra­cu­jí.
Tvůr­ci kla­si­fi­kač­ní­ho sys­té­mu CCI se do­hod­li, že jej dají k dis­po­zi­ci k uží­vá­ní bez ja­kých­ko­li li­cenč­ních a au­tor­ských po­plat­ků. CCI mohou tedy vy­u­ží­vat jak or­gá­ny stát­ní sprá­vy, tak sou­kro­mé firmy i do­da­va­te­lé všech soft­ware pro stav­by, a to zcela zdar­ma. Stáh­nout si jej lze v češ­ti­ně i an­g­lič­ti­ně ze strá­nek Kon­cep­ce­BIM.cz.


Mohlo by vás zajímat: