Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dodávejte na trh produkty rychleji s Altairem

Úterý, 02 Březen 2021 12:37

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Konference | on-line | Simulace

Altair Productivity 2021 pozvanka-2110On-line kon­fe­ren­ce v úterý 23. břez­na 2021 od 10:00 do 13:30 hodin o efek­ti­vi­tě a pro­duk­ti­vi­tě pre-pro­ces­sin­gu a post-pro­ces­sin­gu v CAE, zku­še­nos­tech uži­va­te­lů a s před­sta­ve­ním ak­tu­ál­ních tech­no­lo­gií. Zdar­ma pro všech­ny zá­jem­ce, kteří ji po re­gis­tra­ci mohou sle­do­vat živě nebo ze zá­zna­mu. Vý­vo­jo­vé týmy jsou pod stále vyš­ším tla­kem do­dá­ní vět­ší­ho ob­je­mu práce při sou­čas­ném zkra­co­vá­ní ter­mí­nů a často i při ome­zo­vá­ní do­stup­ných zdro­jů.

Už více než 30 let sle­du­je­me vývoj ná­stro­jů pro efek­tiv­ní tvor­bu CAE mo­de­lů a vi­zu­a­li­za­ci vý­sled­ků si­mu­la­cí.
Při­jmě­te po­zvá­ní k vir­tu­ál­ní­mu se­tká­ní od spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring, dis­tri­buč­ní­ho part­ne­ra Al­tair En­gi­nee­ring, a po­dí­vej­te se, jaké jsou ak­tu­ál­ní mož­nos­ti ze­fek­tiv­ně­ní pre- a post-pro­ces­sin­gu, a to zejmé­na na zá­kla­dě kon­krét­ních uži­va­tel­ských zku­še­nos­tí. Bude se ho­vo­řit o tech­no­lo­gi­ích, efek­tiv­ních pra­cov­ních po­stu­pech, je­jich au­to­ma­ti­za­ci, o in­te­gra­cích s CAD a CAE sys­témy a ná­vrat­nos­ti vlo­že­ných in­ves­tic.
Na tomto vir­tu­ál­ním se­tká­ní vy­stou­pí, kromě pro­duk­to­vých spe­ci­a­lis­tů z Al­tai­ru, zá­stup­ci vý­vo­jo­vých týmů z firem At­kins, Rolls-Royce, BMW a dal­ších. Ti se po­dě­lí o své zku­še­nos­ti se za­vá­dě­ním si­mu­lač­ních tech­no­lo­gií ve svých spo­leč­nos­tech.

Kon­fe­ren­ce je ur­če­na kon­struk­té­rům, CAE in­že­ný­rům a tech­nic­kým ma­na­že­rům, kteří hle­da­jí cesty k vý­vo­ji ino­va­tiv­ních ře­še­ní za sou­čas­né­ho tlaku na sni­žo­vá­ní ná­kla­dů a zkra­co­vá­ní vý­vo­je. Kom­plet­ní pro­gram kon­fe­ren­ce na­lez­ne­te na její do­mov­ské strán­ce.

Vice informaci-2110

 

 


Mohlo by vás zajímat: